web accessibility bulgarian flag english flag

Българска филология

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог и учител по български език и литература

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

   Спе­циал­ност­та „Българска филология“ стои в ос­но­ва­та на на­цио­нал­но­то ху­ма­ни­тар­но зна­ние и след­ва тра­ди­ци­и­те на бъл­гар­ско­то фи­ло­ло­ги­че­ско об­ра­зо­ва­ние от 130 г. на­сам.

   В нея се при­до­би­ват со­лид­ни тео­ре­тич­ни зна­ния по всич­ки ези­ко­вед­ски и ли­те­ра­ту­ро­вед­ски дис­ци­пли­ни, вклю­че­ни в учеб­ния план на спе­циал­ност­та. Усвояват се и прак­ти­че­ски уме­ния, ос­игу­ря­ва­щи при­ла­га­не­то им в раз­но­об­раз­ни сфе­ри на об­ще­стве­ния жи­вот. Сту­ден­ти­те раз­ви­ват спо­соб­но­сти за адап­ти­ра­не към усло­вия­та на са­мо­стоя­тел­на про­фе­си­онал­на дей­ност и ра­бо­та в екип.

   Спе­циа­ли­стът фи­ло­лог по рò­ден език и ли­те­ра­ту­ра мо­же: да ор­га­ни­зи­ра и ръ­ко­во­ди ус­пеш­но учеб­но-въз­пи­та­тел­ния про­цес при об­уче­ние­то по бъл­гар­ски език и ли­те­ра­ту­ра; да ана­ли­зи­ра точ­но и вяр­но тео­ре­ти­чни­те тен­ден­ции и на­со­ки в учеб­но-въз­пи­та­тел­на­та ра­бо­та при об­уче­ние­то по бъл­гар­ски език и ли­те­ра­ту­ра; да на­ми­ра под­хо­дя­щи под­хо­ди за об­щу­ва­не с уче­ни­ци­те, на ко­и­то пре­по­да­ва български език и литература.

   Ква­ли­фи­ка­цион­на­та под­го­тов­ка за за­върш­ва­щи­те спе­циал­ността „Бъл­гар­ска фи­ло­ло­гия“ се осъ­ще­ствя­ва чрез за­дъл­жи­тел­ни, из­би­ра­е­ми и фа­ку­лта­тив­ни дис­ци­пли­ни.

   Допъл­ни­тел­на въз­мож­ност за чуж­до­е­зи­ко­во обу­че­ние и за при­до­би­ва­не на сер­ти­фи­ци­ра­ни меж­ду­на­род­ни дип­ло­ми пре­дос­та­вя Центърът за ези­ци и ин­тер­кул­тур­на ко­му­ни­ка­ция към Фи­ло­ло­ги­чес­кия фа­кул­тет. Студентският лингвистичен клуб и еже­год­на­та Национална на­уч­на кон­фе­рен­ция за студенти и докторанти съз­да­ват под­хо­дя­ща сре­да за извъ­н­­а­у­ди­­тор­ни за­ни­ма­ния и на­уч­ноизс­ле­до­ва­те­лс­ка дей­ност.

   За­вър­ши­ли­те спе­циал­ността „Бъл­гар­ска фи­ло­ло­гия“ мо­гат да упраж­ня­ват дей­ност ка­то: учи­те­ли по бъл­гар­ски език и ли­те­ра­ту­ра в ос­нов­ния и сред­ния курс на бъл­гар­ско­то об­ра­зо­ва­ние; фи­ло­лози спе­циа­ли­сти и екс­пер­ти в раз­но­об­раз­ни бъл­гар­ски об­ра­зо­ва­тел­ни и ку­лтур­ни ин­сти­ту­ции; експерти, представители и кон­сул­тан­ти по език и ку­лту­ра на стра­на­та в мест­ни и меж­ду­на­род­ни пра­ви­тел­стве­ни и не­пра­ви­тел­стве­ни ор­га­ни­за­ции и ин­сти­ту­ции; журналисти в пе­чат­ни и елек­трон­ни ме­дии; редактори и коректори в масмедии и издателства; изс­ле­до­ва­те­ли в об­ла­ст­та на пред­по­чи­та­на­та от тях фи­ло­ло­ги­чес­ка дис­цип­ли­на.

   Дипломиралите се бакалаври мо­гат да продъл­жат об­уче­ние­то си в об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­цион­ната сте­пен „магистър“ и в об­ра­зо­ва­тел­ната и научна сте­пен „доктор“, как­то и да уча­стват в раз­лич­ни фор­ми на продъл­жа­ва­що об­у­че­ние през це­лия жи­вот.

Последна промяна на 18 Януари 2019