уеб достъпен сайт български език английски език

Българска филология

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог и учител по български език и литература

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

 Специалността „Българска филология“ стои в основата на националното хуманитарно знание и следва традициите на българското филологическо образование от 130 г. насам.

 В нея се придобиват солидни теоретични знания по всички езиковедски и литературоведски дисциплини, включени в учебния план на специалността. Усвояват се и практически умения, които могат да се приложат в различни сфери на обществения живот. Студентите развиват способности за адаптиране към условията на самостоятелна професионална дейност и работа в екип.

  Специалистът филолог по роден език и литература може: да организира и ръководи успешно учебно-възпитателния процес при обучението по български език и литература; да анализира точно и вярно теоретичните тенденции и насоки в учебно-възпитателната работа при обучението по български език и литература; да намира подходящи подходи за общуване с учениците, на които преподава български език и литература.

  Квалификационната подготовка за завършващите специалността „Българска филология“ се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

  Допълнителна възможност за чуждоезиково обучение и за придобиване на сертифицирани международни дипломи предоставя Центърът за езици и интеркултурна комуникация към Филологическия факултет. Студентският лингвистичен клуб и ежегодната Национална научна конференция за студенти и докторанти създават подходяща среда за извънаудиторни занимания и научноизследователска дейност.

  Завършилите специалността „Българска филология“ могат да упражняват дейност като: учители по български език и литература в основния и в средния курс на българското образование; филолози специалисти и експерти в разнообразни български образователни и културни институции; експерти, представители и консултанти по език и култура на страната в местни и международни правителствени и неправителствени организации и институции; журналисти в печатни и електронни медии; редактори и коректори в масмедии и издателства; изследователи в областта на предпочитаната от тях филологическа дисциплина.

  Дипломиралите се бакалаври могат да продължат обучението си в образователно-квалификационната степен „магистър“ и в образователната и научна степен „доктор“, както и да участват в различни форми на продължаващо обучение през целия живот.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол