уеб достъпен сайт български език английски език

Английска филология

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог и учител по английски език и литература

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

         

  Английският език е най-широко разпространеният език в нашето съвремие – официален език в повече страни от всеки друг и предпочитан международен език по отношение на бизнеса, политиката, образованието и науката. Професионалното владеене на английски език е предимство във всяка сфера.

  Английската филология съчетава задълбоченото практическо изучаване на езика с теоретична подготовка по лингвистика и литература. Историята на английския език е история на натрупване на речниковото му богатство и обособяване на онази специфика на изказа, която е неделима от обаянието на англоезичната литература.

  Университетската програма по английски език и литература осигурява плавен преход от училищното към академичното обучение по езика, а предвидените в учебния план избираеми предмети дават възможност на студентите да получат профилирани знания в зависимост от интересите си. Катедрата привлича и квалифицирани специалисти, носители на езика, които предлагат алтернативна гледна точка и собствен (британски/американски) подход към преподаването.

  Специалността предлага възможности за максимално повишаване на знанията и уменията по английски език (говорене, слушане, четене, писане) в посока на интегрираната употреба, придобиване на знания в редица области: англоезична литература и лингвистика, културология, превод, основни методически и педагогически дисциплини, свързани с преподаването на английски език. Повечето теоретични дисциплини се преподават на английски език. Прилаганата система за трансфер на кредити дава възможност за студентска мобилност в страната и в чужбина.

  Възможности за реализация: учители по английски език и литература (в общообразователни и специализирани средни училища); специалисти в образователни и културни институции; преводачи; консултанти по език и култура (на Великобритания и САЩ) в местни и международни правителствени и неправителствени организации и институции; специалисти в печатни и електронни медии; изследователи в областта на общата лингвистика, сравнителното езикознание, литературната теория и историята на литературата; експерти и консултанти в български и чуждестранни фирми, в туристическия бизнес, в издателския бранш, в библиотеките и други; по-нататъшно обучение за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ и образователната и научна степен „доктор“.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол