уеб достъпен сайт български език английски език

Български език и италиански език

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по италиански език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

   Специалността „Български език и италиански език“ е със срок на обучение 4 години. Изучават се езикознание и литературознание, история и съвременно състояние на българския език и на италианския език, история на българската литература и на италианската литература, основни методически и педагогически дисциплини, както и избираеми и факултативни дисциплини с общофилологическа и хуманитарна насоченост.

   Специалността беше открита със специалната подкрепа на Италианския културен център, който в продължение на години финансираше факултативното изучаване на езика. Двустранните отношения с университетите във Венеция и Флоренция създадоха условия за въвеждането на тази специалност. През 2008 г. Летиция Морати (кмет на Милано) получи почетното звание „доктор хонорис кауза“ на ПУ „Паисий Хилендарски“, а преди това негови носители от Италия бяха Карло Анчелоти (футболен треньор и деятел) и проф. д-р Джовани Станджелини.

   Квалификацията ще позволи на студентите да осъществяват учебна, научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на просветата. Завършилите получават образователно-квалификационната степен „бакалавър“ с професионална квалификация „учител по български език и литература и учител по италиански език“ в общообразователните училища.

   Съществуват възможности за продължаване на обучението в по-високи образователни степени – широк спектър от магистърски програми и докторантури в различни хуманитарни области. Подготовката по двата езика предполага възможности за реализация в преводаческата, медийната и консултативната сфера.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол