web accessibility bulgarian flag english flag

Български език и история

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по история

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

вж. Приложение № 2 за филиала в гр. Кърджали (редовна форма)

вж. Приложение № 3 за филиала в гр. Смолян (редовна форма)

 

     Об­уче­ние­то по спе­циал­ност­та „Български език и история“ стъп­ва вър­ху рав­но­по­став­еност­та на на­пра­вле­ния­та „Ис­то­рия“ и „Бъл­гар­ски език и ли­те­ра­ту­ра“ с цел при­до­би­ва­не на ху­ма­ни­тар­ни зна­ния с ши­ро­ка при­ло­жи­мост. Изу­ча­ват се ези­ко­вед­ски и ли­те­ра­ту­ро­вед­ски дис­ци­пли­ни – ис­то­рия и съ­вре­мен­но съ­стоя­ние на бъл­гар­ския език, бъл­гар­ска литература и чуж­ди ли­те­ра­ту­ри, фол­клор­на и мо­дер­на ку­лту­ра. От ис­то­ри­че­ско­то на­пра­вле­ние са за­стъ­пе­ни ар­хео­ло­гия и ет­но­ло­гия, ан­тич­на и сред­но­ве­ков­на, но­ва и съ­вре­мен­на ис­то­рия на све­та и на Бъл­га­рия, как­то и ис­то­рия на бал­кан­ски­те на­ро­ди, тра­ко­ло­гия, ви­зан­то­ло­гия. Сту­ден­ти­те изу­ча­ват още и че­ти­ри из­би­ра­е­ми дис­ци­пли­ни (на­при­мер „Лин­гво­гео­гра­фия на Ев­ро­па“, „Ли­те­ра­ту­ра и мул­ти­ме­дия“ и др.), ко­и­то мо­гат да бъ­дат и от учеб­ни­те пла­но­ве на дру­ги спе­циал­но­сти и фа­ку­лте­ти.

      В хо­да на след­ва­не­то е пре­дви­де­на учеб­на ар­хео­ло­ги­че­ска ек­скур­зия, а съ­що и лят­на екс­пе­ди­ция за те­рен­на ра­бо­та по дис­ци­пли­на­та „Ис­то­ри­че­ска лин­гви­сти­ка“. До­пъл­ни­тел­на въ­змож­ност за чуж­до­е­зи­ко­во об­уче­ние и за при­до­би­ва­не на сер­ти­фи­ци­ра­ни меж­ду­на­род­ни ди­пло­ми пре­до­ста­вя Цен­тъ­рът за ези­ци и ин­тер­ку­лтур­на ко­му­ни­ка­ция към Фи­ло­ло­ги­че­ския фа­ку­лтет. Раз­лич­ни клу­бо­ве, цен­тро­ве и ини­циа­ти­ви, ка­то Сту­дент­ския ис­то­ри­ко-ар­хео­ло­ги­че­ски клуб, Сту­дент­ския фи­ло­со­фски дис­ку­сио­нен клуб, Цен­търа за ан­тро­по­ло­гич­ни и ет­но-­со­ци­о­ло­ги­чес­ки из­след­ва­ния към Фи­ло­соф­ско-ис­то­ри­че­ския фа­ку­лтет, еже­год­на­та на­уч­на сту­дент­ска кон­фе­рен­ция, съ­зда­ват под­хо­дя­ща сре­да за из­въ­нау­ди­тор­ни за­ни­ма­ния и на­уч­но­из­сле­до­ва­тел­ска дей­ност.

      Учеб­ният план е под­чи­нен на ев­ро­пей­ска­та си­сте­ма за на­труп­ва­не и тран­сфер на кре­ди­ти. В рам­ки­те на след­ва­не­то сту­ден­ти­те от спе­циал­ност­та „Бъл­гар­ски език и ис­то­рия“ имат въ­змож­ност да се об­уча­ват и в над 20 уни­вер­си­те­та в Ев­ро­па, парт­ньо­ри на Фи­ло­ло­ги­че­ския фа­ку­лтет по ли­ния на меж­ду­на­род­ни об­ра­зо­ва­тел­ни про­гра­ми за сту­дент­ска мо­бил­ност. Продъл­жи­тел­ност­та на пре­би­ва­ва­не­то в уни­вер­си­те­ти парт­ньо­ри е от 3 до 12 ме­се­ца с га­ран­ти­ра­но пъл­но ака­де­мич­но приз­на­ва­не на на­тру­па­ни­те там кре­ди­ти.

      Завършилите мо­гат да осъ­ще­ствя­ват на­уч­на, ме­то­ди­че­ска и ор­га­ни­за­цион­на дей­ност в си­сте­ма­та на об­ра­зо­ва­ние­то и ку­лту­ра­та, да ра­бо­тят в раз­лич­ни сфе­ри на об­ще­стве­но-ико­но­ми­че­ския жи­вот, ко­и­то изис­кват вис­ше ху­ма­ни­тар­но об­ра­зо­ва­ние. При­до­би­ли­те сте­пен „ба­ка­лавър“ мо­гат да продъл­жат об­уче­ние­то си в ма­ги­стър­ски про­гра­ми по ис­то­рия, ли­те­ра­ту­ра, език, ку­лту­ро­ло­гия, ев­ро­пе­и­сти­ка, как­то и по спе­циа­ли­зи­ра­ни на­пра­вле­ния ка­то ак­ту­ал­на бъл­га­ри­сти­ка, ар­хео­ло­ги­че­ско на­след­ство и ку­лту­рен ме­нид­жмънт, ку­лту­рен ту­ризъм и ку­лтур­но про­ек­ти­ра­не, упра­вле­ние на из­сле­до­ва­тел­ска­та дей­ност, ино­ва­ции­те и пред­прие­ма­че­ство­то, ди­пло­ма­ция и меж­ду­на­род­ни от­но­ше­ния, ме­нид­жмънт на ку­л­ту­ра­та, об­ра­зо­ва­те­лен ме­нид­жмънт и др.

Последна промяна на 20 Януари 2017