уеб достъпен сайт български език английски език

Български език и немски език

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по немски език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

   Специалността „Български език и немски език“ е със срок на обучение 4 години. Изучават се езикознание и литературознание, история и съвременно състояние на българския език и на немския език, история на българската литература и на немската литература, странознание, основи на методически и педагогически дисциплини, както и избираеми и факултативни дисциплини с общофилологическа и хуманитарна насоченост.

   Обучението по немски език изгражда знания до равнище „напреднали“ и умения за прилагането им, като се осъществява при активно сътрудничество с германски и австрийски университети (Дрезден, Гьотинген, Берлин, Виена и др.) и интензивен обмен на студенти и преподаватели и партньорство с международни институции от немскоговорещите страни (DAAD, Goethe-Institut, OeAD). На студентите се предоставя възможност за обучение за период от един семестър и за стажове в Германия и Австрия по програмата „Еразъм“. Те получават също възможност за участие в летни езикови курсове в Германия по линия на DAAD. Катедрата по романистика и германистика привлича и квалифицирани специалисти – носители на езика, от Австрия, които предлагат алтернативна гледна точка и собствен подход към преподаването.

   Завършилите получават образователно-квалификационната степен „бакалавър“ с професионална квалификация „учител по български език и литература и учител по немски език“ в средните училища. Те могат да осъществяват учебна, научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на просветата, в специализирани школи и институти, в различни образователни и културни институции. Солидната подготовка по роден език и по немски език предполага възможности за реализация в преводаческата, в медийната и в техническо-консултативната сфера като преводачи, кореспонденти, литературни сътрудници, редактори, коректори в печатни и електронни медии, като сътрудници в рекламни агенции и издателства.

   Съществуват възможности за продължаване на обучението в по-високи образователни степени – широк спектър от магистърски програми и докторантури в различни хуманитарни области.

Последна промяна на 13 Февруари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол