уеб достъпен сайт български език английски език

Български език и английски език

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по английски език и литература

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

вж. Приложение № 2 за филиала в гр. Кърджали

вж. Приложение № 3 за филиала в гр. Смолян

 

     В специалността „Български език и английски език“ се изучават езикознание и литературознание, история и съвременно състояние на българския език и на английския език, история на българската литература и на английската литература, основни методически и педагогически дисциплини, както и избираеми и факултативни дисциплини с общофилологическа и хуманитарна насоченост.

    Англицистичната част на специалността предлага възможности за максимално усъвършенстване на знанията и уменията по английски език (говорене, слушане, четене, писане) в посока на интегрирана употреба, придобиване на знания в областите на англоезичната литература и лингвистика, културология, превод, основни методически и педагогически дисциплини, свързани с преподаването на английския език. Повечето теоретични дисциплини се преподават на английски език.

    Българистичната част предлага придобиването на задълбочени знания за българския език, литература и култура, както и методически умения за преподаването им.

    Квалификацията позволява осъществяване на учебна, научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на просветата. Завършилите бакалаври се реализират като учители по български език и литература и по английски език и литература в общообразователните училища.

    Съществуват възможности за продължаване на обучението в по-високи образователни степени – широк спектър от магистърски програми и докторантури в различни хуманитарни области. Подготовката по двата езика предполага възможности за реализация в преводаческата, медийната и консултативната сфера.

Последна промяна на 10 Юни 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол