уеб достъпен сайт български език английски език

Български език и китайски език

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по китайски език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

    Специалността „Български език и китайски език“ е наскоро открита специалност във Филологическия факултет и е важна стъпка към навлизането на азиатските езици и култури в портфолиото на филологическите специалности в Пловдив. Нейното откриване е в отговор на нарастващия интерес към изучаването на културите и езиците на азиатските страни и особено на бързоразвиващата се икономика и богатата история и култура на Китайската народна република.

    Специалността е изградена върху изучаването на родния език и на китайския език от нивото на начинаещи. Завършилите получават професионалната квалификация „учител по български език и литература и учител по китайски език“ в общообразователните училища. Овладяването на китайския език се съчетава с изучаването на историята, философията и литературата на Китай, запознаване с етническото разнообразие, географията и икономиката.

    Преподаването на китайския език започва от равнище за начинаещи, а за изучавалите китайски език в средното училище при възможност се сформира група на напредналите.

    Специалността дава възможност за разнообразна професионална реализация. Дипломиралите се могат да кандидатстват за работа в държавната администрация, да се занимават с преводаческа и издателска дейност, да заемат позиции в туристическата индустрия или в средствата за масова информация, да работят в китайски фирми, които организират бизнеса си у нас, или в български фирми, които имат делови контакти с Китай.

    През курса на обучение се изучават както теоретически, така и практически дисциплини. Застъпени са теорията на литературата и общото езикознание, класическите езици. Проследява се развитието на художествената литература на двата народа. Немалко внимание е отделено и на практическото усвояване на българския и на китайския език, като последният се изучава под ръководството на носители на езика (native speaker). Въвеждането на изучаването на китайския език става със съдействието на Посолството на Китайската народна република в София, Института „Конфуций“ и университетите партньори.

    Специалността е подходяща както за хора, които искат да получат своята първа квалификация във висше училище, така и за тези, които натрупват компетентности в нови и перспективни области.

Последна промяна на 13 Февруари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол