web accessibility bulgarian flag english flag

Български език и китайски език

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по китайски език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

       Спе­ци­ал­но­ст­та „Бъл­га­рс­ки език и китайс­ки език“ е наскоро открита спе­ци­ал­ност във Фи­ло­ло­ги­чес­кия фа­кул­тет и е важна стъпка към навлизането на азиатските езици и култури в портфолиото на филологическите специалности в Пловдив. Ней­но­то отк­ри­ва­не е в от­го­вор на на­ра­ст­ва­щия ин­те­рес към изу­ча­ва­не­то на кул­ту­ри­те и ези­ци­те на азиатските страни и особено на бързоразвиващата се икономика и богатата история и култура на Китайската народна република.

      Спе­ци­ал­но­ст­та е изг­ра­де­на вър­ху изу­ча­ва­не­то на род­ния език и на китай­ския език от ни­во­то на на­чи­на­е­щи. Завър­ши­ли­те по­лу­ча­ват про­фе­си­о­нал­на­та ква­ли­фи­ка­ция „учи­тел по бъл­га­рс­ки език и ли­те­ра­ту­ра и учи­тел по китайс­ки език“ в об­що­об­ра­зо­ва­тел­ни­те учи­ли­ща. Овладяването на китайския език се съчетава с изучаването на историята, философията и литературата на Китай, запознаване с етническото разнообразие, географията и икономиката.

      Преподаването на китайския език започва от равнище за начинаещи, а за изучавалите китайски език в средното училище се сформира група на напредналите.

      Спе­ци­ал­но­ст­та да­ва въз­мож­ност за раз­но­об­раз­на про­фе­си­о­нал­на ре­а­ли­за­ция. Дип­ло­ми­ра­ли­те се мо­гат да кан­ди­да­т­стват за ра­бо­та в дър­жав­на­та ад­ми­ни­ст­ра­ция, да се за­ни­ма­ват с пре­во­да­чес­ка и из­да­те­лс­ка дей­ност, да за­е­мат по­зи­ции в ту­рис­ти­чес­ка­та ин­ду­ст­рия или в сред­ства­та за ма­со­ва ин­фор­ма­ция, да ра­бо­тят в китайс­ки фир­ми, които организират бизнеса си у нас, или в български фирми, които имат делови контакти с Китай.

      През кур­са на обу­че­ние се изу­ча­ват как­то те­о­ре­ти­чес­ки, та­ка и прак­ти­чес­ки дис­цип­ли­ни. Застъ­пе­ни са те­о­ри­я­та на ли­те­ра­ту­ра­та и об­що­то ези­коз­на­ние, кла­си­чес­ки­те ези­ци. Прос­ле­дя­ва се раз­ви­ти­е­то на ху­до­же­ст­ве­на­та ли­те­ра­ту­ра на два­та на­ро­да. Не­мал­ко вни­ма­ние е от­де­ле­но и на прак­ти­чес­ко­то ус­во­я­ва­не на бъл­га­рс­кия и на китайския език, като последният се изучава под ръководството на носители на езика (native speaker). Въвеждането на изучаването на китайския език става със съдействието на Посолството на Китайската народна република в София, Института „Конфуций“ и университетите партньори от градовете Чанчун и Тиендзин.

      Спе­ци­ал­но­ст­та е под­хо­дя­ща как­то за хо­ра, ко­и­то ис­кат да по­лу­чат сво­я­та пър­ва ква­ли­фи­ка­ция във вис­ше учи­ли­ще, та­ка и за те­зи, ко­и­то нат­руп­ват ком­пе­те­нт­нос­ти в но­ви и перспективни об­лас­ти.

Последна промяна на 20 Януари 2017