web accessibility bulgarian flag english flag

Филологически факултет

   Всички специалности във Филологическия факултет са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация с много висока оценка – 9,20 за направление Филология и 9,10 за направление Педагогика на обучението по… (при максимална оценка 10) за период от шест години (2014 – 2020 г.).

   Специалностите с изучаване на чужд език са осигурени с възможности за обучение в съответната страна за период от един семестър по програмата „Еразъм“ или по двустранни междууниверситетски договори за обмен на студенти.

   Учебните планове на специалностите в професионалното направление Педагогика на обучението по... са облекчени като хорариум и прагматично насочени в съответствие с изучаваната в училище проблематика. При кандидатстването за тях (без специалността „Български език и английски език”) вече се допуска балообразуване само с оценки от изпити или състезания по български език, като е възможно изучаването на чуждия език да започва от нулево равнище (за подробности вж. по-долу описанието на специалностите и Приложение № 1).

   Нова специалност във Филологическия факултет, съобразена с въвеждането на дисциплината „Гражданско образование” в българските училища, е „Български език и гражданско образование” (вж. описанието й по-долу).

   В рамките на специалността  "Приложна лингвистика" се разширява изборът на първи чужд език-испански,който може да се комбинира с втори чужд език, избиран между английски, френски, немски или руски.

   За първи път във Филологическия факултет се въвежда обучение по португалски език, като предлаганите възможности са две. Първата е в рамките на специалността „Български език и португалски език”, която е по направление Педагогика на обучението по... (вж. описанието ѝ по-долу). Португалски език може да се изучава още като втори чужд език в рамките на специалността „Приложна лингвистика“, като базисните езици са английски или френски. Обучението по втория език (португалски) стартира от начално ниво. Предвижда се завършилите тази специалност да са овладели първия език на ниво С1, а втория – на ниво В2 от Европейската езикова рамка.

   Нови възможности за избор на втори чужд език в рамките на специалността „Приложна лингвистика“ са комбинациите „Английски език и чешки език“, „Английски език и полски език“, „Английски език и сръбски и хърватски език“, „Английски език и новогръцки език“, „Английски език и турски език“.

   При специалността „Лингвистика с бизнес администрация“ нови варианти за комбиниране са „Английски език и чешки език с бизнес администрация“, „Английски език и полски език с бизнес администрация“, „Английски език и сръбски и хърватски език с бизнес администрация“, „Английски език и новогръцки език с бизнес администрация“, „Английски език и турски език с бизнес администрация“.

   При специалностите „Лингвистика с маркетинг“ и „Лингвистика с информационни технологии“ нови варианти за избор на втори чужд език са чешки език, полски език и сръбски и хърватски език.

   Филологическият факултет предлага актуализирана и облекчена като хорариум директна магистърска програма „Балканистика“, която съчетава изучаването на общофилологически (езиковедски и литературоведски), исторически и културноисторически дисциплини. Новият акцент в учебния план е приоритетното усвояване на два балкански езика, като първият задължително е новогръцки, а вторият е по избор – сръбски и хърватски или турски.

   За поредна година се предлага актуализираната магистърска програма „Славистика“, чийто учебен план съчетава най-доброто от академичната традиция в България и модерните тенденции в европейското образователно пространство.

   При кандидатстване за специалности, в които приемът е с оценки по български език, английски език или руски език, могат да се използват резултатите от предварителните кандидатстудентски изпити по български език и по английски език, както и от националните състезания по български език и литература и по руски език „Я знаток русского языка“, организирани от Факултета (вж. Приложение № 1).

Забележка: Приравнителните скали са посочени след програмите на изпитите за съответния език.

 

Българска филология

Славистика (Полски език, Чешки език, Сръбски и хърватски език)

Английска филология

Руска филология

Френска филология

Балканистика

Приложна лингвистика

Лингвистика с информационни технологии

Български език и история

Български език и гражданско образование

Български език и английски език

Български език и френски език

Български език и немски език

Български език и италиански език

Български език и руски език

Български език и испански език

Български език и новогръцки език

Български език и турски език

Български език и китайски език

Български език и корейски език

Български език и португалски език

Лингвистика с маркетинг

Лингвистика с бизнес администрация

Последна промяна на 18 Януари 2019