web accessibility bulgarian flag english flag

Български език и новогръцки език

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по новогръцки език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

      По своя­та ори­ен­та­ция спе­циал­ност­та „Български език и новогръцки език“ пред­по­ла­га за­дъл­бо­че­но фи­ло­ло­ги­че­ско поз­наване за два­та ези­ка. През пър­ва­та и вто­ра­та го­ди­на от об­уче­ние­то, ре­дом с ин­тен­зив­но­то изу­ча­ва­не на прак­ти­че­ски но­во­гръ­цки език, про­гра­ма­та пред­ла­га тео­ре­тич­ни кур­со­ве по об­що ези­коз­на­ние, ли­те­ра­ту­роз­на­ние, фол­клор, кла­си­че­ски ези­ци и др. През тре­та­та и чет­вър­та­та го­ди­на се ак­цен­ту­ва на спе­циа­ли­зи­ра­ни мо­ду­ли и ин­тен­зив­на ра­бо­та вър­ху овла­дя­ва­не­то на но­во­гръ­цкия език в це­лия му спек­тър. Изу­ча­ва­не­то на род­ния и на чуж­дия език се ин­те­гри­ра с гръ­цка­та ис­то­рия, ку­лту­ра, ли­те­ра­ту­ра, ка­то за по­сти­га­не на оп­ти­мал­но ка­че­ство се раз­чи­та на ут­вър­ден пре­по­да­ва­тел­ски съ­став от на­ши и чуж­дестранни лек­то­ри и най-съ­вре­мен­ни сред­ства и ме­то­ди на об­уче­ние.

      Ком­пе­тент­ност­та на за­вър­ши­ли­те включ­ва при­до­бив­ане на уме­ния да из­върш­ват пис­мен и ус­тен превод от и на но­во­гръ­цки език, да пре­по­да­ват бъл­гар­ски и но­во­гръ­цки език и литература, ка­то из­пол­зват зна­ния­та си в област­та на тео­ре­тич­но­то и при­лож­но­то ези­коз­на­ние, ли­те­ра­ту­ра­та, ис­то­рия­та и ра­зви­тие­то на ези­ка. То­ва им да­ва въ­змож­ност да се ре­а­ли­зи­рат ка­то учи­те­ли, прево­да­чи, спе­циа­ли­сти фи­ло­ло­зи (ко­рес­пон­ден­ти, ли­те­ра­тур­ни съ­труд­ни­ци, ре­дак­то­ри) в сред­ства­та за ма­со­ва ин­фор­ма­ция или да осъществяват ор­га­ни­за­цион­но-упра­влен­ска дей­ност в сфе­ра­та на ку­лтур­ния и ху­ма­ни­тар­но ори­ен­ти­ра­ния биз­нес.

Последна промяна на 20 Януари 2017