уеб достъпен сайт български език английски език

Български език и новогръцки език

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по новогръцки език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

      По своята ориентация специалността „Български език и новогръцки език“ предполага задълбочено филологическо познаване за двата езика. През първата и втората година от обучението, редом с интензивното изучаване на практически новогръцки език, програмата предлага теоретични курсове по общо езикознание, литературознание, фолклор, класически езици и др. През третата и четвъртата година се акцентува на специализирани модули и интензивна работа върху овладяването на новогръцкия език в целия му спектър. Изучаването на родния и на чуждия език се интегрира с гръцката история, култура, литература, като за постигане на оптимално качество се разчита на утвърден преподавателски състав от наши и чуждестранни лектори и най-съвременни средства и методи на обучение.

      Компетентността на завършилите включва придобиване на умения да извършват писмен и устен превод от и на новогръцки език, да преподават български и новогръцки език и литература, като използват знанията си в областта на теоретичното и приложното езикознание, литературата, историята и развитието на езика. Това им дава възможност да се реализират като учители, преводачи, специалисти филолози (кореспонденти, литературни сътрудници, редактори) в средствата за масова информация или да осъществяват организационно-управленска дейност в сферата на културния и хуманитарно ориентирания бизнес.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол