уеб достъпен сайт български език английски език

Лингвистика с информационни технологии

  • Английски език и немски език с информационни технологии
  • Английски език и френски език с информационни технологии
  • Английски език и испански език с информационни технологии
  • Английски език и руски език с информационни технологии
  • Анг­лийс­ки език и чешки език с информационни технологии
  • Анг­лийс­ки език и полски език с информационни технологии
  • Анг­лийс­ки език и сръбски език с информационни технологии

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог преводач, филолог експерт

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

    Членството на България в Европейския съюз поставя страната ни в благоприятни условия на културна, научна и образователна интеграция, но и налага необходимостта от търсене на нови подходи в обучението по чужди езици. Специалността „Лингвистика с информационни технологии“ отговаря изцяло на тази необходимост, създавайки условия за усвояване на най-добрите постижения на класическата и съвременната лингвистика и прилагането им в практиката на бъдещите преводачи, редактори, консултанти, филолози експерти и др. Наред с усъвършенстването на чуждоезиковата компетентност в рамките на специалността се предвижда и детайлно запознаване с основни софтуерни продукти, подпомагащи реализацията на дипломиралите се бакалаври не само в чисто филологически професионални сфери, но и в други области – мениджмънт, бизнес администрация, връзки с обществеността и пр.

    Специалността има за цел да формира у студентите комплексни познания по два чужди езика и по информационни технологии. С придобитата квалификация бъдещите абсолвенти биха могли успешно да прилагат уменията си като преводачи във фирми, предприятия, търговски дружества, банки, бюра за преводи, консултантски бюра, PR агенции, издателства, електронни и печатни медии, библиотеки, музеи, архиви и други обществени, образователни и културни институции.

    Учебният процес в рамките на специалността се осъществява по седем програми: „Английски език (базисен език) и немски език (втори език)“, „Английски език (базисен език) и френски език (втори език)“, „Английски език (базисен език) и испански език (втори език)“, „Английски език (базисен език) и руски език (втори език)“, „Английски език (базисен език) и чешки език (втори език)“, „Английски език (базисен език) и полски език (втори език)“, „Английски език (базисен език) и сръбски език (втори език)“.

    Обучението включва образователен минимум научни знания в областта на историята и съвременното състояние на двата чужди езика (фонетична, лексикална, граматична и стилистична система), както и в сферата на информационните технологии (работа с Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Adobe Reader, Internet).

    Учебният процес в специалността се провежда по сходна схема за първия (английски език) и за втория (немски, френски, испански, руски, чешки, полски или сръбски език), с тази разлика, че обучението по втория език стартира от начално ниво. Програмата предвижда овладяването на базисния език да завърши на ниво С1, а на втория език – на ниво B2 от Европейската езикова рамка.

    Прилаганата система за трансфер на кредити дава възможност за студентска мобилност в страната и в чужбина.

Последна промяна на 25 Януари 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол