уеб достъпен сайт български език английски език

Френска филология

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог и учител по френски език и литература

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна 

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

  Френският език е един от официалните езици на Европейския съюз и основен език за голяма част от европейските институции, разположени в Страсбург и Брюксел. В този смисъл интересът към него е сериозен, а владеенето му може да бъде предимство при кандидатстване за работа в тези институции.

  Подготовката на студентите в специалността се осъществява по съвременна програма, включваща фундаментална общотеоретична и практическа подготовка, както и широк профил от специализиращи дисциплини с цел да се осигури по-добра конкурентоспособност съобразно с повишените изисквания на пазара на труда. Избираемите и факултативните дисциплини дават възможност на студентите сами да направят избор в зависимост от интересите си.

  В университетската програма по френски език и литература са включени общотеоретични езиковедски и литературоведски дисциплини, изучават се историята и съвременното развитие на френския език, странознание, история на френската литература, основни методически и педагогически дисциплини. Програмата предлага възможности за задълбочаване на знанията по френски език в областта на устния и художествения превод. Специализираните теоретични дисциплини (лингвистични и литературни) се преподават на френски език. По желание в рамките на факултативните дисциплини е предвидено изучаване на испански език.

  Обучението на студентите по специалността „Френска филология“ се провежда в сътрудничество с френски университети (в Париж, Каен), с международни франкофонски институции (Agence Universitaire Francophone), с Френския културен институт.

  Завършилите получават образователно-квалификационната степен „бакалавър“ с професионална квалификация „филолог и учител по френски език и литература“. Те могат да работят като преподаватели по френски език и литература в общообразователни и специализирани училища, в специализирани школи, в различни културни институции, в библиотеки и институти; могат да осъществяват научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на просветата, могат да се реализират като експерти в национални и международни организации и институции, като специалисти филолози (преводачи, секретари), в издателския бранш (редактори, коректори), в печатните и електронните медии (сътрудници, кореспонденти), в български и чуждестранни фирми, в рекламни агенции, като сътрудници на фирми в туристическия бранш, като изследователи в областта на лингвистиката и литературата.

  Завършилите специалността „Френска филология“ могат да продължат образованието си за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ и образователната и научна степен „доктор“ в широка гама от магистърски програми и докторантури.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол