web accessibility bulgarian flag english flag

История и културно наследство

Професионално направление: История и археология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: историк-специалист по културно наследство и учител по история

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

      

Специалността „История и културно наследство“ е нова за Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Тя е съвместен проект на катедрите „История и археология“ и „Етнология“ при Философско-историческия факултет. Разкриването ѝ е в синхрон със съвременните тенденции в развитието на историческото академично образование и особения интерес през последните десетилетия към културното наследство – в национален и международен план. Тези тенденции и процеси са стабилна основа и същевременно обещаваща перспектива за разгръщането на модерно интердисциплинарно обучение, основано на историческото познание и доразвито, същностно и в качествен план, чрез многообразието на културното наследство.

Обучението включва задължителни дисциплини от областите на историята, културното наследство и педагогиката. Историческите дисциплини са обособени в три тематични направления: „История на България“, „Обща (световна) история“ и „История на балканските народи“. Общоисторическите и специфичноисторическите дисциплини – История на България, История на Стария свят, Тракология, Средновековна обща история, История на Византия, Нова и съвременна история и др., са основополагащи при формирането на бъдещите бакалаври. Дисциплините, свързани с културното наследство, представят материалното и нематериалното културно наследство, с акценти върху археологическо, архитектурно и индустриално наследство, но също така и върху знания и умения на общностите, традиции и иновации, празници и фестивали, религиозно, локално и др. Профилираните дисциплини от областта на историята и културното наследство дават възможност за формиране на специфични познания и умения, адресирани към богатството и многообразието на различните видове културни наследства. От друга страна, културното наследство се разглежда едновременно и като ценност, и като средство за изграждане на идентичности и спояване на социалната тъкан.

В учебния план са предвидени избираеми и факултативни дисциплини, които дават възможност на студентите да задълбочат своите познания по интересуващи ги исторически проблеми, отделни аспекти на културното наследство и чуждоезиковата подготовка. Изучават се набор от курсове, които дават педагогическа правоспособност на завършилите (с квалификация „учител по история“ и възможност за реализация като педагог в музей/галерия).

Характерна особеност на учебния план е практическата насоченост на обучението, осигурено чрез организирани практикуми, които са гаранция за прилагане на теоретичните знания в реална работна среда и превръщането им в практически умения и компетенции. Под формата на летни практики са създадени условия за практическа дейност в музеи, галерии, исторически архиви, културни институции, на  археологически обекти или в етноложки проучвания. Предвидена е и учебна екскурзия съобразно профила на специалността.

Студентите, които се дипломират успешно, могат да се реализират като уредници, екскурзоводи и педагози в национални, общински и частни музеи, галерии и колекции; като специалисти в областта на културното наследство в различни културни институции и организации, в читалища и в архивни и библиотечни сбирки; като висококвалифицирани учители по история в общообразователни училища и в училища по култура. Придобитите знания и специфични изследователски умения дават стабилна основа за успешна кариера още в сферата на научните институти, висшето образование, туризма, масмедиите и администрацията; във фондации и неправителствени организации.

Завършилите студенти могат да продължат обучението си в магистърски програми към професионалните направления „История и археология“ и „Социология, антропология и науки за културата“, а също и в специалности и допълнителни квалификации и от други направления, ако това е посочено в техните изисквания за прием.

Повече информация за програмата и за учебния план на специалността може да се намери в специализирания сайт на Философско-историческия факултет (http://logos.uni-plovdiv.net).

Последна промяна на 06 Февруари 2019