web accessibility bulgarian flag english flag

Философия

Професионално направление: Философия

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: философ и учител по философия

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

      Спе­циал­ност­та „Фи­ло­со­фия“ е уни­вер­си­тет­ска. Тя успешно премина процедурата по акредитация в направление „Философия“.

     Бакалавърска програма „Философия” има за основна цел осъществяването на висококачествено обучение на студентите в областта на философията. Това е част от изпълнението на мисията на университета да се постигне успешна социализация на младите хора, критично обновяване и предаване на научни традиции и модели на публично гражданско поведение. Бакалавърската програма се реализира в рамките на Философско-историческия факултет, което дава възможност за отваряне на философското образование към други полета на хуманитарното и социалното знание. Учеб­ни­те дис­ци­пли­ни, включени в плана, под­го­твят спе­циа­ли­сти с ши­рок фи­ло­со­фски хо­ри­зонт и те­сен про­фил на спе­циа­ли­за­ция.  Спецификата на об­уче­ние­то в Плов­див­ския уни­вер­си­тет по направление 2.3. Философия, в сравнение с обучението по същото направление в други български университети, се състои в раз­ши­ре­но изу­ча­ва­не на ев­ро­пей­ска­та фи­ло­со­фия на ХХ век; ин­тер­дис­ци­пли­нар­но об­уче­ние, ори­ен­ти­ра­но към со­циал­ни­те и ху­ма­ни­тар­ни­те нау­ки (и пре­ди всич­ко со­ци­оло­гия, антропология и науки за човека, ет­но­ло­гия и ис­то­рия); раз­ши­ре­но пре­по­да­ва­не на ло­ги­ка и методология на хуманитарните науки.

     Обучението за ОКС „бакалавър” е организирано в редовна форма и е в съответствие с поставените цели. Включените в учебния план курсове и техните програми гарантират придобиване на компетентностите, които студентите ще имат след завършване на обучението. Осигурен е достъп на студентите до информация относно предлаганото обучение и възможности за следващо развитие.

     Завършилите ОКС „бакалавър“ в професионално направление 2.3. Философия в ПУ „Паисий Хилендарски“ притежават компетентности с обхват: теоретични знания в основните области на философското познание, практико-приложни умения за самостоятелно или в екип изпълнение на селективни, аналитични, оценъчни и творчески задачи, както и комуникативни умения. Избралите педагогическия модул на програмата притежават и основни теоретични знания в областта на педагогиката и практически умения за упражняване на учителска професия.

     Завършилите бакалавърска програма „Философия“ притежават теоретични знания в:

 • Основните области на философското познание: историята на философията; онтология; епистемология; логика; етика; естетика; социална и политическа философия; философска антропология, со­ци­оло­гия, антропология и науки за човека, ет­но­ло­гия и ис­то­рия; раз­ши­ре­но пре­по­да­ва­не на ло­ги­ка и методология на хуманитарните науки.
 • В съответствие със спецификата на обучението в професионално направление 2.3. Философия в ПУ „Паисий Хилендарски“ завършилите успешно бакалавърската програма притежават по-широки познания в областите: философия на ХХ век; логика; интердисциплинарна подготовка чрез избираеми курсове.
 • Завършилите педагогическия профил на програмата притежават теоретични знания в областите: педагогика; психология; методика на преподаването.

 

    Завършилите програмата притежават практикоприложни умения за:

 • набиране и селектиране на източници на информация по различни проблеми и с оглед на различни задачи;
 • анализ, сравнение и интерпретация на текстове и концепции;
 • създаване на текстове, свързани с философска проблематика;
 • избралите педагогическия профил на програмата придобиват умения за планиране, подготовка и осъществяване на интерактивно преподаване на философия в средните училища.

 

    Завършилите програмата притежават следните комуникативни и презентационни умения:

 • Представяне на философски тези и аргументи пред публика;
 • Участие в дискусии по философски въпроси;
 • Целенасочено и уместно използване на аудио-визуални и информационни технологии при публично презентиране, осъществяване на изследователски проекти и преподаване на философия в средното училище.

 

     Равнището на професионална компетентност кореспондира с учебния план и учебното съдържание на бакалавърската програма „Философия” във ФИФ.

     Завършилите програмата могат да се реализират в областта на културата, науката, управлението на духовната сфера и хуманитарните дейности, ориентирани към бизнеса или към си­сте­ма­та за со­циал­но под­по­ма­га­не като:

 • спе­циа­ли­сти в учеб­на­та, на­уч­но-ме­то­ди­че­ска­та и ор­га­ни­за­цион­но-упра­в­лен­ска­та дей­ност в си­сте­ма­та на про­све­та­та и ку­лту­ра­та;
 • спе­циа­ли­сти в на­уч­ни ин­сти­ту­ти;
 • спе­циа­ли­сти в сред­ства­та за ин­фор­ма­ция; спе­циа­ли­сти в ред­ко­ле­ги­и­те на об­ще­стве­ни­те и на­уч­ни­те спи­са­ния, в дър­жав­ни­те и част­ни­те из­да­тел­ски цен­тро­ве;
 • ви­со­ко­ква­ли­фи­ци­ра­ни пе­да­го­зи по фи­ло­со­фски­те дис­ци­пли­ни в бъл­гар­ско­то сред­но учи­ли­ще (при избор на педагогическия модул на програмата);
 • екс­пер­ти в не­пра­ви­тел­стве­ни ор­га­ни­за­ции;
 • сътрудници в организации за социално подпомагане.

    Получилите бакалавърска степен имат право да продължат своето образование в различни магистърски програми.

Последна промяна на 15 Март 2018