уеб достъпен сайт български език английски език

Философия

Професионално направление: Философия

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: философ и учител по философия

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

   Бакалавърската програма „Философия“ има за основна цел осъществяването на висококачествено обучение на студентите в областта на философията. Това е част от изпълнението на мисията на университета да се постигне успешна социализация на младите хора, критично обновяване и предаване на научни традиции и модели на публично гражданско поведение. Бакалавърската програма се реализира в рамките на Философско-историческия факултет, което дава възможност за отваряне на философското образование към други полета на хуманитарното и социалното знание. Учебните дисциплини, включени в плана, подготвят специалисти с широк философски хоризонт и тесен профил на специализация. Спецификата на обучението в Пловдивския университет по направление 2.3. Философия в сравнение с обучението по същото направление в други български университети се състои в разширеното изучаване на европейската философия на ХХ век; интердисциплинарното обучение, ориентирано към социалните и хуманитарните науки (и преди всичко социологията, антропологията и науките за човека).

По време на обучението си студентите получават:

   фундаментална широкопрофилна подготовка чрез включване на базисни

философски дисциплини;

 • увереност при ориентиране в полето на европейската философия от ХХ век, както и интердисциплинарното обучение, ориентирано към социалните и хуманитарните науки;
 • чуждоезикова подготовка;
 • набор от педагогически и методически дисциплини (задължителни, избираеми и практически), които дават възможност на студентите да придобият необходимите знания, умения и компетенции за квалификация „учител по философия”;
 • надграждаща широкопрофилна подготовка от дисциплини (задължителни и избираеми) за запознаване с актуални изследвания в областта на хуманитарните и социалните науки.

След завършване на бакалавърската програма студентите:

 • ще притежават базисни и теоретични знания по философия;
 • ще могат да се ориентират в дисциплините, свързани със съвременната философията и науките за човека;
 • ще умеят да правят социална диагностика и да прилагат набор от методи за

реконструиране, протоколиране и обработване на данни;

 • ще могат самостоятелно или в екип да изпълняват аналитични, оценъчни и

творчески задачи;

   Равнището на професионална компетентност кореспондира с учебния план и учебното съдържание на бакалавърската програма.

   Завършилите програмата могат да се реализират в областта на културата, науката, управлението на духовната сфера и хуманитарните дейности, ориентирани към бизнеса или към системата за социално подпомагане, като:

 • специалисти в учебната, научно-методическата и организационно-управ­лен­ската дейност в системите на образованието, просветата и културата;
 • специалисти в научни институти;
 • специалисти в средствата за информация; специалисти в редколегиите на обществените и научните списания, в държавните и частните издателски центрове;
 • висококвалифицирани педагози по философските дисциплини в българското средно училище;
 • експерти в неправителствени организации;
 • сътрудници в организации за социално подпомагане.

Получилите бакалавърска степен имат право да продължат своето образование в различни магистърски програми.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол