уеб достъпен сайт български език английски език

Философия

Професионално направление: Философия

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: философ и учител по философия

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

   Специалността „Философия“ е университетска.

   Бакалавърската програма „Философия“ има за основна цел осъществяването на висококачествено обучение на студентите в областта на философията. Това е част от изпълнението на мисията на университета да се постигне успешна социализация на младите хора, критично обновяване и предаване на научни традиции и модели на публично гражданско поведение. Бакалавърската програма се реализира в рамките на Философско-историческия факултет, което дава възможност за отваряне на философското образование към други полета на хуманитарното и социалното знание. Учебните дисциплини, включени в плана, подготвят специалисти с широк философски хоризонт и тесен профил на специализация. Спецификата на обучението в Пловдивския университет по направление 2.3. Философия в сравнение с обучението по същото направление в други български университети се състои в разширеното изучаване на европейската философия на ХХ век; интердисциплинарното обучение, ориентирано към социалните и хуманитарните науки (и преди всичко социологията, антропологията и науките за човека, етнологията и историята); разширеното преподаване на логика и методология на хуманитарните науки.

   Обучението за ОКС „бакалавър“ е организирано в редовна форма и е в съответствие с поставените цели и капацитет. Включените в учебния план курсове и техните програми гарантират придобиване на компетентностите, които студентите ще имат след завършване на обучението. Осигурен е достъп на студентите до информация относно предлаганото обучение и възможности за следващо развитие.

   Завършилите ОКС „бакалавър“ в професионалното направление 2.3. Философия в ПУ „Паисий Хилендарски“ притежават компетентности с обхват: теоретични знания в основните области на философското познание, практико­приложни умения за самостоятелно или в екип изпълнение на селективни, аналитични, оценъчни и творчески задачи, както и комуникативни умения. Избралите педагогическия модул на програмата притежават и основни теоретични знания в областта на педагогиката и практически умения за упражняване на учителска професия.

   Завършилите бакалавърската програма „Философия“ притежават теоретични знания във:

 • Основните области на философското познание: историята на философията; онтология; епистемология; логика; етика; естетика; социална и политическа философия; философска антропология, социология, антропология и науки за човека, етнология и история; разширено преподаване на логика и методология на хуманитарните науки.
 • В съответствие със спецификата на обучението в професионалното направление 3. Философия в ПУ „Паисий Хилендарски“ завършилите успешно бакалавърската програма притежават по-широки познания в областите: философия на ХХ век; логика; интердисциплинарна подготовка чрез избираеми курсове.
 • Завършилите педагогическия профил на програмата притежават теоретични знания в областите: педагогика; психология; методика на преподаването.

   Завършилите програмата притежават практикоприложни умения за:

 • набиране и селектиране на източници на информация по различни проблеми и с оглед на различни задачи;
 • анализ, сравнение и интерпретация на текстове и концепции;
 • създаване на текстове, свързани с философска проблематика;
 • избралите педагогическия профил на програмата придобиват умения за планиране, подготовка и осъществяване на интерактивно преподаване на философия в средните училища.

   Завършилите програмата притежават следните комуникативни и презентационни умения:

 • представяне на философски тези и аргументи пред публика;
 • участие в дискусии по философски въпроси;
 • целенасочено и уместно използване на аудио-визуални и информационни технологии при публично презентиране, осъществяване на изследователски проекти и преподаване на философия в средното училище.

   Равнището на професионална компетентност кореспондира с учебния план и учебното съдържание на бакалавърската програма „Философия“ във ФИФ.

   Завършилите програмата могат да се реализират в областта на културата, науката, управлението на духовната сфера и хуманитарните дейности, ориентирани към бизнеса или към системата за социално подпомагане, като:

 • специалисти в учебната, научно-методическата и организационно-управ­лен­ската дейност в системата на просветата и културата;
 • специалисти в научни институти;
 • специалисти в средствата за информация; специалисти в редколегиите на обществените и научните списания, в държавните и частните издателски центрове;
 • висококвалифицирани педагози по философските дисциплини в българското средно училище (при избор на педагогическия модул на програмата);
 • експерти в неправителствени организации;
 • сътрудници в организации за социално подпомагане.

   Получилите бакалавърска степен имат право да продължат своето образование в различни магистърски програми.

Последна промяна на 10 Юни 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол