уеб достъпен сайт български език английски език

История и чужд език

Професионално направление: Педагогика на обучението по ...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по история и по чужд език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

       

   Специалността „История и чужд език“ е съвместен проект на Философско-историческия факултет и Филологическия факултет. Професионалната подготовка следва основната цел на ПУ, която е свързана с утвърждаването на университета като водеща българска образователна, изследователска и културна институция с европейско лице и модерна инфраструктура.

  Обучението в специалността се оформя около два основни фундамента: история и чуждоезикова подготовка, които са равномерно разпределени, равноправно поставени и в непрекъсната връзка помежду си. Това гарантира не само отличната подготовка на студентите, но и непрекъснатото разширяване и обогатяване на знанията и уменията им. Приетите студенти имат възможност да избират чуждоезиковия профил, в който искат да протече тяхното обучение, от изучаваните чужди езици в рамките на Филологическия факултет към ПУ, по които се организира обучение за квалификация „учител“. Изборът се прави преди първия семестър, като за английски език и за немски език се изисква ниво на владеене на езика, удостоверено с оценка от кандидатстудентски изпит или държавен зрелостен изпит, или диплома за средно образование, или международно признати сертификати.

  Учебният план на специалността „История и чужд език“ включва два основни модула: „Задължителни дисциплини“ и „Избираеми и факултативни дисциплини“. Чрез задължителните дисциплини се осигуряват фундаменталните исторически и филологически познания, както и овладяването на чужд език. Предвидените избираеми и факултативни дисциплини, които осигуряват свободен избор по теми и въпроси от различни области, дават възможност на студентите да задълбочат знанията си по интересуващи ги проблеми. Изучават се и методически и педагогически дисциплини, които дават право на студентите да получат квалификация „учител по история и по чужд език“.

  Студентите, които се дипломират успешно, могат да се реализират като учители по история и по чужд език в основните и средните училища; като уредници в национални, регионални и общински музеи и музейни сбирки с различен профил; като специалисти във ведомствените архиви и областните дирекции на архивите; като преводачи, говорители или редактори в медии, обществени организации и частни фирми. Придобитите знания и специфични изследователски и комуникативни умения дават стабилна основа за успешна кариера още в сферата на научните институти, висшето образование, туризма, държавната администрация (българска и европейска), фондациите и неправителствените организации.

  Завършилите студенти могат да продължат обучението си в магистърски програми към професионалните направления „История и археология“, „Филология“ и „Педагогика на обучението по ...“, а също и в специалности и допълнителни квалификации и от други направления, ако това е посочено в техните изисквания за прием.

  Повече информация за програмата и за учебния план на специалността може да се намери в специализирания сайт на Философско-историческия факултет (http://logos.uni-plovdiv.net).

Последна промяна на 13 Февруари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол