web accessibility bulgarian flag english flag

Гражданско образование и чужд език

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по философия и гражданско образование и учител по чужд език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

   Специалността "Гражданско образование и чужд език" е нова за Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Формално тя е разработена като отговор на въвеждането на дисциплината „гражданско образование” в учебния план на средните училища от 2018 г. Същинската причина за създаването й обаче е дълбоко съдържателна: тя е сериозна стъпка в преодоляването на съществуващата пропаст между знанията, които учениците и студентите учат, и уменията, от които се нуждаят, когато започват професионалните си кариери. Обичайно гражданското образование у нас се свързва с  изграждане у младите хора на национална и европейска идентичност. Но ние сме убедени, че за да се изгради национално и европейско самосъзнание, е необходимо преди всичко да се формира способност за разбиране и признаване на чуждите (национални, социални, културни, етнически) идентичности. За целта са необходими специфични комуникативни (социални и емоционални) умения. Ние живеем в общество, в което професиите все повече предполагат работа с хора и изискват съвсем различна комуникативна способност. Наред с това ние живеем в общество на неизброими рискове и предизвикателства, за справянето с които са ни нужни съвършено нови умения като част от гражданската образованост на 21 век: креативност, иновативност, адаптивност, критическо мислене. А те могат да се придобият чрез специфична симбиоза между базисна философска, социологическа и чуждоезикова компетентност. Затова обучението в специалността се извършва в два основни, равнопоставени помежду си модула: „гражданско образование” и „чужд език”.

   Приетите студенти имат възможност да избират чуждоезиковия профил (от изучаваните чужди езици в рамките на Филологическия факултет към ПУ), в който искат да протече тяхното обучение.

   Завършилите успешно специалност „Гражданско образование и чужд език” могат да се реализират като: учители по философия, по гражданско образование и по чужд език в основните и средните училища; като преводачи, говорители или редактори в медии, обществени организации и частни фирми; като експерти в правителствени и неправителствени организации в областта на социалната и културната политика; като експерти, които изследват и оценяват социалните ефекти, възможностите и рисковете на политики, проекти и решения в областта на социалните, политически и културните дейности; като консултанти по кариерно развитие, реклама и маркетинг, връзки с обществеността, в социална работа и консултиране, социалните грижи и социални дейности, икономиката и политическата област, в местното самоуправление и други звена.

   Завършилите специалността могат да продължат обучението си в магистърски и докторски програми към професионално направление „Философия“, „Социология, антропология и науки за културата” и „Педагогика на обучението по ...”, в магистърски и докторски програми в европейски и други чуждестранни университети.

Участват в различни форми на продължаващо обучение през целия живот.

 

Последна промяна на 17 Януари 2019