уеб достъпен сайт български език английски език

Гражданско образование, философия и чужд език

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по философия, учител по гражданско образование и учител по чужд език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

  

   Специалността „Гражданско образование, философия и чужд език“ е единствена в България на бакалавърско равнище и е разработена в отговор на въвеждането на дисциплината „Гражданско образование“ в учебния план на средните училища от учебната 2020/2021 г. Същинската причина за създаването ѝ обаче е дълбоко съдържателна: тя е сериозна стъпка в преодоляването на съществуващата пропаст между знанията, които учениците и студентите усвояват, и уменията, от които се нуждаят, когато започват професионалните си кариери. Обичайно гражданското образование у нас се свързва с изграждане у младите хора на национална и европейска идентичност. Но ние сме убедени, че за да се изгради национално и европейско самосъзнание, е необходимо преди всичко да се формира способност за разбиране и признаване на чуждите (национални, социални, културни, етнически) идентичности. За целта са необходими специфични комуникативни (социални и емоционални) умения. Ние живеем в общество, в което професиите все повече предполагат работа с хора и изискват съвсем различни комуникативни способности. Наред с това ние живеем в общество на неизброими рискове и предизвикателства, за справянето с които са ни нужни съвършено нови умения като част от гражданската образованост на XXI век: креативност, иновативност, адаптивност, критическо мислене. А те могат да се придобият чрез специфична симбиоза между базисна философска, социологическа и чуждоезикова компетентност. Затова обучението в специалността се извършва в два основни, равнопоставени помежду си модула: „Гражданско образование и философия“ и „Чужд език“. Едно от предимствата на предлаганата съдържателна специфика в обучението по гражданско образование се състои в това, че то позволява да се сблъскат различни гледни точки към управлението на живота, човека и обществото. В този смисъл програмата е замислена така, че да формира гражданска компетентност и поведение, изисквайки от студентите да изработят собствена гледна точка. Благодарение на това създава в тях умение, което днес остава сравнително рядко, макар да изглежда безусловно необходимо за реализацията на съвременния пазар на знания – умението да се взимат решения и да се преценяват ситуации, които се характеризират с несигурност, с противоречивост, със сложна констелация от нестабилни и взаимносвързани рискове. Студентите, завършили програмата, ще могат не само да упражняват обичайните професии, изискващи педагогически умения и професионални компетенции: учители по философия, по гражданско образование и по чужд език в основните и средните училища; педагози в сферата на гражданското образование и възпитание при разнообразните организационни форми и дейности, но и да се занимават с дейности, които изискват социологическа компетентност – такава, която ще им позволи да работят върху дългосрочни изследвания, свързани с разбирането на заобикалящия ни свят и на човека в него, и да правят „спешна“ експертиза на проблемите „на деня“.

  Приетите студенти имат възможност да избират чуждоезиковия профил, в който искат да протече тяхното обучение (от изучаваните чужди езици в рамките на Филологическия факултет към ПУ, по които се организира обучение за квалификация „учител“). Изборът се прави преди първия семестър, като за английски език и за немски език се изисква ниво на владеене на езика, удостоверено с оценка от кандидатстудентски изпит или държавен зрелостен изпит, или диплома за средно образование, или международно признати сертификати.

   Завършилите успешно специалността „Гражданско образование, философия и чужд език“ могат да се реализират като: учители по философия, по гражданско образование и по чужд език в основните и средните училища; като преводачи, говорители или редактори в медии, обществени организации и частни фирми; като експерти в правителствени и неправителствени организации в областта на социалната и културната политика; като експерти, които изследват и оценяват социалните ефекти, възможностите и рисковете на политики, проекти и решения в областта на социалните, политическите и културните дейности; като консултанти по кариерно развитие, реклама и маркетинг, връзки с обществеността, в социалната работа и консултиране, социалните грижи и социалните дейности, в икономиката и политическата област, в местното самоуправление и други звена.

   Завършилите специалността могат да продължат обучението си в магистърски и докторски програми към професионалните направления „Философия“, „Социология, антропология и науки за културата“ и „Педагогика на обучението по ...“, в магистърски и докторски програми в европейски и други чуждестранни университети.

   Подробното описание на програмата и детайлизираният учебен план са достъпни на сайта на Философско-историческия факултет при ПУ
(http://logos.uni-plovdiv.net).

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол