web accessibility bulgarian flag english flag

Европеистика

Професионално направление: Социология, антропология и науки за културата

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: социолог(експерт по европеистика)

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна – само платено обучение

Балообразуване: вж. Приложение № 1

   Специалността Европеистика от професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата представлява интердисциплинарна бакалавърска програма, продукт на сътрудничеството между юристи, социолози и икономисти от Пловдивския университет. Тя е  изготвена съобразно опита и традициите на утвърдените в тази област университети, както и с оглед на потребността от подготовка на такъв вид и високоспециализирани кадри, отговарящи на съвременните изисквания за управление на институционалната среда в рамките на европейското икономическо и политическото пространство.

   Идейно учебният план по Европеистика се стреми да предложи цялостен комплекс от нормативни, критически и прагматични подходи за разбирането и изграждането на Европа като социално-политически и икономически междудържавен съюз. Програмата предлага базови знания в няколко условно отделени, но логически взаимосвързани модула: Европейско цивилизационно пространство, Европейско право, Структура на Европейската общност, Европейски политики, отношенията на ЕС с организации като НАТО и ОССЕ, както и други регионални организации в Европа и Азия с акцент върху страните от Черноморския и Средиземноморския район. В учебния план са включени  и  допълнителни философско-исторически и културологични дисциплини,  които обогатяват знанията и уменията на студените и имат отношение към подготовката на управленски кадри, както за външно­политическата и международната дейност, така също и за работа в държавни и общински администрации,  вкл. по усвояване на европейски фондове) и медиите.

   Завършилите специалността имат възможност за реализация в държавните органи, в политическата система на страната, в европейските институции и администрация, в български и международни/европейски бизнес-организации, в журналистиката.

 

Последна промяна на 18 Юни 2019