уеб достъпен сайт български език английски език

Европеистика

Професионално направление: Социология, антропология и науки за културата

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: социолог(експерт по европеистика)

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна – само платено обучение

Балообразуване: вж. Приложение № 1

   

   Специалността „Европеистика“ от професионалното направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата представлява интердисциплинарна бакалавърска програма, продукт на сътрудничеството между юристи, социолози и икономисти от Пловдивския университет. Тя е изготвена съобразно с опита и традициите на утвърдените в тази област университети, както и с оглед на потребността от подготовка на такъв вид високоспециализирани кадри, отговарящи на съвременните изисквания за управление на институционалната среда в рамките на европейското икономическо и политическото пространство.

   Идейно учебният план по европеистика се стреми да предложи цялостен комплекс от нормативни, критически и прагматични подходи за разбирането и изграждането на Европа като социално-политически и икономически междудържавен съюз. Програмата предлага базови знания в няколко условно отделени, но логически взаимносвързани модула: Европейско цивилизационно пространство, Европейско право, Структура на Европейската общност, Европейски политики, отношенията на ЕС с организации като НАТО и ОССЕ, както и други регионални организации в Европа и Азия с акцент върху страните от Черноморския и Средиземноморския регион. В учебния план са включени и допълнителни философско-исторически и културологични дисциплини, които обогатяват знанията и уменията на студените и имат отношение към подготовката на управленски кадри както за външнополитическата и международната дейност, така също и за работа в държавни и общински администрации, вкл. по усвояване на европейски фондове, и в медиите.

  Завършилите специалността имат възможност за реализация в държавните органи, в политическата система на страната, в европейските институции и администрация, в български и международни/европейски бизнес организации, в журналистиката.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол