уеб достъпен сайт български език английски език

История

Професионално направление: История и археология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: историк и учител по история

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна 

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

   Специалността „История“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ се основава на повече от 20-годишни традиции в историческото образование. То следва българските образователни тенденции, свързани с качественото обучение, иновативните изследвания и конкурентните предимства на завършилите на пазара на идеи и продукти.

   Обучението включва основни исторически дисциплини в три тематични направления: „История на България“, „Обща (световна) история“ и „История на балканските народи“. Общоисторическите и специфичноисторическите дисциплини – История на България, История на Стария свят, Тракология, Археология, Средновековна обща история, История на Византия, Нова и съвременна история, История на Русия, Историография, Архивистика и Музейно дело, са основополагащи при формирането на бъдещите историци. В учебния план са предвидени и избираеми дисциплини, които дават възможност на студентите да задълбочат знанията си по интересуващи ги исторически проблеми. Изучават се и набор от курсове по методическите и педагогическите дисциплини, които дават педагогическа правоспособност на завършилите (с квалификация „учител по история“).

   Извънаудиторната заетост на студентите включва задължителни летни практики в архив, музей или на археологически обект. Предвидена е и учебна екскурзия „Стари български столици“. Създадена е възможност за студентите посредством вече утвърдения Студентски историко-археологически клуб „Проф. В. Велков“ и сключените междууниверситетски договори да участват и в международни експедиции у нас и в чужбина.

   Студентите, които се дипломират успешно, могат да се реализират като уредници, специалисти и музейни педагози в национални, регионални и местни музеи и музейни сбирки с различен профил; специалисти във ведомствените архиви и областните дирекции на архивите; учители в основните и средните училища по учебните дисциплини „История и цивилизации“ и „Гражданско образование“, съгласно Наредба № 15 от 22.07.2019 г., за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Придобитите знания и специфични изследователски и комуникативни умения дават стабилна основа за успешна кариера още в сферата на: научните и културните институти, висшето образование,медиите, туризма, администрацията (българска и европейска), във фондации и неправителствени организации.

Завършилите студенти могат да продължат обучението си в магистърски програми към професионалното направление „История и археология“, а също и в специалности и допълнителни квалификации и от други направления, ако това е посочено в техните изисквания за прием.

   Повече информация за програмата и за учебния план на специалността може да се намери в специализирания сайт на Философско-историческия факултет (http://logos.uni-plovdiv.net).

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол