web accessibility bulgarian flag english flag

История

Професионално направление: История и археология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: историк и учител по история

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна (задочната форма е само в платено обучение)

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

    Специалността "История" в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ се основава на повече от 20-годишни традиции в историческото образование. То  следва българските образователни тенденции, свързани с качественото обучение, иновативните изследвания и конкурентни предимства на завършилите в пазара на идеи и продукти.

    Об­уче­ние­то включва основни исторически дисциплини, в три тематични направления: „История на България“, „Обща (световна) история“ и „История на балканските народи“. Общоисторическите и специфичноисторическите дисциплини – История на България, Стара история, Тракология, Археология, Средновековна обща история, История на Византия, Нова и съвременна история, История на Русия, Историография, Архивистика и Музейно дело, са основополагащи при формирането на бъдещите историци. В учебния план са предвидени и избираеми дисциплини, които дават възможност на студентите, да задълбочат знанията си по интересуващия ги исторически проблеми. Изучават се и набор от курсове по методическите и педагогическите дисциплини, които дават педагогическа правоспособност на завършилите (квалификация „учител по история“).

    Извънаудиторната заетост на студентите включва задължителни летни практики в архив, музей или на археологически обект. Предвидена е и учебна екскурзия „Стари български столици“. Създадена е възможност за студентите, посредством вече утвърдения Студентски историко-археологически клуб „Проф. В. Велков“ и сключените междууниверситетски договори, да участват и в международни експедиции у нас и в чужбина.

    На студентите, които успешно се дипломират, с фундаменталните хуманитарни познания се открива възможност за реализирането им като учители по история, уредници в национални, регионални и местни музеи с различен профил, специалисти във ведомствените архиви и областните дирекции на архивите. Придобитите знания и специфични изследователски и комуникативни умения дават стабилна основа за успешна кариера в сферата на научните институти, висшето образование, музеите, масмедиите, туризма, администрацията (българска и европейска), във фондации и неправителствени организации.

    Завършилите студенти могат да продължат обучението си в магистърски програми към професионално направление „История и археология”, а също и в специалности и допълнителни квалификации и от други направления, ако това е посочено в техните изисквания за прием.

Забележка: Задочната форма на обучение е само срещу заплащане (платено обучение).

   Повече информация за програмата и за учебния план на специалността може да се намери в специализирания сайт на Философско-историческия факултет (http://logos.uni-plovdiv.net).

Последна промяна на 28 Март 2019