уеб достъпен сайт български език английски език

Теология

Професионално направление: Теология и религия

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: теолог и преподавател по религия

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

       

    Обучението по специалността „Теология“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ се осъществява в рамките на Катедрата по теология към Философско-историческия факултет. Тя стимулира възраждащата се духовност в региона и допринася за междукултурното, междуетническото и междурелигиозното съжителство.

     Православната теология обхваща четири основни дяла: библейски, исторически, систематически и практически. През четиригодишния бакалавърски курс се изучават основни богословски, исторически и философски дисциплини. През първите две години студентите имат възможност да слушат лекции по класическите езици – староеврейски, старогръцки, латински, църковнославянски, по руски и по западни езици. Изучава се музика, библейска и църковна археология, изкуство, реторика и други дисциплини, които формират у студентите широка богословска, историческа и философска култура.

   След завършване на базисното ниво студентите ще знаят:

 • спецификата на богословското съдържание на изучаваната материя и ще боравят с конкретния теоретичен инструментариум при теоретичното организиране и практическото приложение на богословските знания;
 • по-важните теоретични звена от базисната библейска и историческа подготовка по основни и надграждащи богословски дисциплини и ще могат критично да оценяват ползите от изучаването и приложението им в реална среда;
 • методите за организиране, формулиране и реализиране на знанията в църковен (религиозен), исторически и социален контекст;
 • относително пълно значението и приложението на библейските и историческите богословски дисциплини и ще формират начална езикова и музикална култура;

   След завършване на цялостното обучение студентите ще знаят:

 • основните традиционни и съвременните аспекти на православното богословие, разгърнато в съпоставителен план с постиженията на чуждестранното богословие;
 • основите на близки до богословието хуманитарни дисциплини, свързани с църковния, религиозен, обществен и културен климат на обществото в исторически план;
 • в максимално висока и обща специализирана насока пълният набор от необходимия теоретичен ресурс за реализирането на придобитите знания в специализирани църковни, обществени и социални сектори.

   След завършване студентите ще могат:

 • да ползват специализирани и други разнообразни източници на информация и критично и креативно да отсяват и анализират тяхната специфика в съпоставителен план с придобитите познания по православно богословие;
 • да допълват със съществени практически умения своята близка до богословието професионална реализация и самостоятелно да надграждат и развиват знанията и уменията, придобити в обучението по теология;
 • да прилагат усвоеното теоретично знание и споделен практически опит в църковната и обществената среда;
 • самостоятелно да проявяват креативни и стратегически умения при решаването на практически казуси, свързани със спецификата на тясноспециализирания сектор на богословието и в по-общ смисъл – на религиозния, културния и социалния живот.

    Завършилите специалността могат да продължат образованието си в хуманитарни магистърски и докторски програми, да работят в Българската православна църква като свещенослужители и църковни служители, да преподават религия в училище, да заемат определени длъжности в социалната сфера, в медиите, както и да бъдат преподаватели в богословски факултети и духовни семинарии.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол