web accessibility bulgarian flag english flag

Теология

Професионално направление: Теология и религия

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: теолог и преподавател по религия

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

       

   Об­уче­ние­то по спе­циал­ност­та „Тео­ло­гия“ в Плов­див­ския уни­вер­си­тет „Па­и­сий Хи­лен­дар­ски“ се осъ­ще­ствя­ва в рам­ки­те на Ка­те­драта по теология към Фи­ло­соф­ско-ис­то­ри­че­ския фа­ку­лтет. Тя сти­му­ли­ра въ­зраж­да­ща­та се ду­хов­ност в ре­гио­на и до­при­на­ся за меж­ду­ку­лтур­но­то, меж­ду­етни­че­ско­то и меж­ду­ре­ли­ги­оз­но­то съ­жи­тел­ство.

   Пра­во­сла­вна­та тео­ло­гия об­хва­ща че­ти­ри ос­нов­ни дя­ла: би­блей­ски, ис­то­ри­че­ски, си­сте­ма­ти­че­ски и прак­ти­че­ски. През че­ти­ри­го­диш­ния ба­ка­лавър­ски курс се изу­ча­ват ос­нов­ни­ бо­го­слов­ски, ис­то­ри­че­ски и фи­ло­со­ф­ски дис­ци­пли­ни. През пър­ви­те две го­ди­ни сту­ден­ти­те имат въ­змож­ност да слу­шат лек­ции по кла­си­че­ски­те ези­ци – ста­ро­ев­рей­ски, ста­ро­гръ­цки, ла­тин­ски, цър­ков­но­сла­вян­ски, по ру­ски и по за­пад­ни ези­ци. Изу­ча­ва се му­зи­ка, би­блей­ска и цър­ков­на ар­хео­ло­гия, из­ку­ство, ре­то­ри­ка и дру­ги дис­ци­пли­ни, ко­и­то фор­ми­рат у сту­ден­ти­те ши­ро­ка бо­го­слов­ска, ис­то­ри­че­ска и фи­ло­со­фска ку­лту­ра.

   В спе­циал­ност­та е вклю­чен блок от пе­да­го­ги­че­ски дис­ци­пли­ни, ко­и­то да­ват въ­змож­ност на сту­ден­ти­те да при­до­бият и пе­да­го­ги­че­ска пра­вос­по­соб­ност.

   За­вър­ши­ли­те спе­циал­ност­та мо­гат да продъл­жат об­ра­зо­ва­ние­то си в ху­ма­ни­тар­ни ма­ги­стър­ски и док­тор­ски про­гра­ми, да ра­бо­тят в Бъл­гар­ска­та пра­во­сла­вна цър­ква ка­то све­ще­но­слу­жи­те­ли и цър­ков­ни слу­жи­те­ли, да пре­по­да­ват ре­ли­гия в учи­ли­ще, да за­е­мат опре­де­ле­ни длъж­но­сти в со­циал­на­та сфе­ра, в ме­ди­и­те, как­то и да бъ­дат пре­по­да­ва­те­ли в бо­го­слов­ски фа­ку­лте­ти и ду­хов­ни­ се­ми­на­рии.

Последна промяна на 15 Май 2018