уеб достъпен сайт български език английски език

Европейски изследвания, програми и проекти

Професионално направление: Социология, антропология и науки за културата

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: социолог

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: Вж. Приложение № 1

  

     Бакалавърска програма по Европейски изследвания, програми и проекти от професионално направление 3.1.Социология, антропология и науки за културата е наследник на програмата по Европеистика, предлагана в Пловдивски университет в периода 2017-2021г. и представлява интердисциплинарна бакалавърска програма. Тя е изготвена съобразно опита и традициите на утвърдените в тази област западни университети, развития капацитет на преподавателите от Философско-исторически факултет и „пловдивската школа“ в хуманитаристиката и социалните изследвания, както и в резултат от работата на изследователите от „Център за високи постижения Жан Моне“ към Пловдивски университет.

     Мисията на програма Европейски изследвания, програми и проекти има за цел да подготви високоспециализирани кадри, отговарящи на съвременните изисквания за управление на институционалната среда в рамките на европейското социо-културно и политическото пространство. Програмата отговоря на острата нужда и недостига на кадри, които задълбочено да познават  същността, функциите и ролята на Европейския съюз  (с неговите структури и институции), както и „подлежащите“ им научно-технологични, социално-демографски, политически и културни основи, в съчетание с практически умения за анализ и управление на конкретни управленски политики и програми.

     Специалност Европейски изследвания, програми и проекти е иновативен образователен продукт, който предлага задълбочено, широкообхватно и комплексно изучаване на Европейската цивилизация, надхвърлящо тяснополитическото представяне на Европа като политически съюз (ЕС). Наред с политологичните аспекти, програмата акцентира върху културно-исторически, социологически, правен, техно-икономически и философски разрез на процесите в Европа като сложен конгломерат от разнообразни национални идентичности и исторически процеси, взаимоповлияли се през столетията, които се анализират и изучават поливалентно, за да бъдат разбрани.

     Идейно учебният план на програмата предлага цялостен комплекс от нормативни, критически и прагматични подходи за разбирането и изграждането на Европа като цивилизация и „духовна форма“, а днес – като социално-политически и икономически междудържавен съюз. Програмата предлага базови знания в няколко условно отделени, но логически взаимосвързани и обосновани от предмета на програмата, специфичния концептуален фокус на идейно-учебния план и от квалификационната характеристика модула: Европейско цивилизационно пространство; Право, демокрация и гражданско участие (в т.ч. политическата форма и институционална структура на ЕС), Наука и технологии (в т.ч. енергийни и климатични политики), иновации и предприемачество (в т.ч. социално и академично предприемачество и технологичен трансфер); Труд, социална и младежка политика; Изследователски методи и дигитални технологии; Администрация и управление на европейски програми и проекти. Придобитите знания и умения се обединяват и инструментализират в приложната част на програмата, която изгражда компетенции за управление и реализацията на финансирани от ЕС програми и проекти в различни области. Този комплекс гарантира специализирано аналитично познаване на предмета и областта на Европейските изследвания и осигурява значително издигане на нивото на квалификация и специализация на кадрите, подготвяйки ги за успешна кариера в административния държавен и интернационален институционален апарат, политическите партии, индустриите от публичния и частния сектор, образователните, научни и културни и институти, гражданските структури, медиите.

      Бакалавърска програма Европейски изследвания, програми и проекти подготвя специалисти, които:

  • ще познават историята на възникването и етапите в развитието на европейската цивилизация и интеграционните процеси на европейския континент, включително развитието на отношенията България – ЕС и процеса на присъединяване;
  • ще владеят и реализират в практиката знания от различни научни области с интегративен и интердисциплинарен характер, по-конкретно: знания за историята, икономиката, културата и политиката на Европа и нейните региони;
  • ще познават структурата на Европейските институции, правната основа на тяхното функциониране и взаимодействието им с националните държави - членове на ЕС;
  • ще притежават аналитичен и концептуален потенциал за изследване и управление на актуалните процеси протичащи в ЕС, вкл. основните напрежения и противоречия между страните членки, както и между Съюза и неговите международни партньори;
  • ще притежават капацитет за анализ и мониторинг на състоянието и развитието на социалните процеси в ЕС, регионите и националните държави;
  • ще имат умения да използват статистически, иконометрически, социално-демографски, и други данни, както и умения за прилагане на базисни методи (в т.ч. компютърните методи за търсене, извличане и обработка на икономическа и социална информация) за тяхната обработка, обобщаване и анализ, необходими за вземане на управленски решения на национално и европейско равнище;
  • ще имат умения за изследователска работа по програмите на ЕС – младежки и образователни политики, научни проекти, оперативни програми;
  • ще имат умения за професионално взаимодействие и консултиратиране с различни заинтересовани страни в социално-икономическото, културно и политическо развитие на Европейската общност;
  • ще имат умения за посредничество в преодоляването на социални, етнически и религиозни кризи и конфликти, включително работа с етнически и религиозни малцинства, имигранти и бежанци.
  • ще извършват научно-изследователска работа върху проблемите на европейската интеграция в икономиката, политико-административната и социалната области; да осъществяват анализи и мониторинг на състоянието и развитието на социалните процеси в ЕС, регионите и националните държави; да умеят професионално да взаимодействат, консултират, посредничат и подпомагат клиенти, да взимат решения, идентифицират и насочват ресурси и възможности за регулиране на отношенията между страните в ЕС в областта на общото икономическо пространство.

     Завършилите програмата ще имат предимство за професионална реализация в държавните органи, осигуряващи европейските приоритети на България, в политическата система на страната, в европейските институции и администрация, в български и международни/европейски бизнес-организации, политическата журналистика, в мозъчни тръстове, неправителствени и граждански организации и научни и образователни институти. Завършилите специалността получават професионална квалификация Експерт по европейски изследвания, социолог.

     Завършилите бакалавърска програма по Европейски изследвания, програми и проекти ще могат да продължат образованието си в магистърски програми в страната и чужбина в областта на социалните, стопански и правни науки, и най-вече в професионални направления: социология, антропология и науки да културата; администрация и управление; политически науки, икономика; социални дейности и др.

     Подробното описание на програмата и детайлизираният учебен план са достъпни на сайта на Философско-историческия факултет при ПУ.

Последна промяна на 13 Февруари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол