уеб достъпен сайт български език английски език

Социология и науки за човека

Професионално направление: Социология, антропология и науки за културата

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: социолог

При завършване на педагогически модул: учител по философия 

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: Вж. Приложение № 1

      

     Специалността „Социология и науки за човека“ е обърната с лице към бъдещето и към прагматичните проблеми, които то поставя пред нас. От 90-те години на миналия век ние живеем в общество на неизчислими рискове: на икономика, която застрашава екологията; на политика, която не успява да помогне на тази икономика да реши проблемите си; на бедност, която застрашава не толкова лишените от собственост, колкото „излишните за обществото“; на биотехнологии, които едновременно ни обнадеждават и плашат; на една нова несигурност, дължаща се на експанзията на тероризма и глобалната миграция. Това съвсем ново общество изисква и съвсем нова социология – затова един от модулите на програмата се нарича „Биополитика и несигурност“.

    В това общество човек е изправен пред проблеми, връхлетели ни след дълбоката криза на „социалната държава“: съвсем нови социални страдания и форми на лична несигурност; трудови конфликти, дължащи се на бизнесификацията на всички обществени полета (които капитализмът на ХХ век не познава); всекидневна психопатология на „излишните за обществото“; нови форми на съпротива срещу този капитализъм (екологически, алтерглобалистки и т.н.); промяна в клиничните практики, при която психиатрията и психоанализата силно се нуждаят от социоанализата. Това значи, че обновяването на социологията изисква и обновяване на науките за човека – затова другият модул на програмата е „Социоанализа и психоанализа“.

    Бакалавърската програма „Социология и науки за човека“ разчита на най-добрите лектори по тези проблеми както от едноименната катедра, Института за критически социални изследвания и Института за критически теории на свръхмодерността, така и на учени от Западна Европа, сътрудничещи с Катедрата по социология и науки за човека. Заедно с това се разчита и на усилията на студентите да се научат да мислят – и теоретично, и емпирично – за връхлетялото ни бъдеще, както и да се справят прагматично с неговите предизвикателства; а за онези от тях, които търсят върхови постижения, e въведена програмата „Excellence“.

    Усилията по време на следването ще бъдат щедро възнаградени: след като завършат програмата, бъдещите специалисти ще бъдат конвертируеми навсякъде по света експерти, които гъвкаво ще реагират на тези предизвикателства. Те ще могат да използват професионалната си квалификация в редица изследователски области и публични сфери:

 • като изследователи и медийни анализатори на рискове;
 • като посредници при разрешаване на новите форми на трудови конфликти;
 • като консултанти на новите форми на социален активизъм;
 • като консултанти в сферата на образованието, преквалификацията и обучението през целия живот;
 • като консултанти в сферата на сигурността, отбраната и институциите, занимаващи се с имиграция, емиграция и бежански проблеми;
 • като консултанти в социални звена на църквата, в неправителствени организации, центрове за личностно развитие, в корпорации, занимаващи се с рискови инвестиции;
 • като социоаналитици на свободна практика, които консултират новите практики на тялото (асистирана репродукция, трансплантации, асистирана смърт);
 • като социоаналитици, които подпомагат разрешаване на възрастови проблеми (деца в риск, избор на образование и професия, семейно планиране, проблеми на старостта и смъртта);
 • като консултанти, предлагащи обучение в социална компетентност на практикуващите т.нар. помощни професии;
 • като аналитици на рисковете и установяване на потенциално уязвими лица, групи и общности вследствие на социални диспропорции, напрежения и конфликти;
 • като консултанти при изработване на програми за оптимизиране и оздравяване на междучовешки отношения и успешни жизнени модели, както и асистиране на практическото им осъществяване;
 • като експерти, оценяващи, наблюдаващи и изследващи въздействието на програми за социални, медицински, екологични, образователни, интеграционни и други публични политики, свързани с качеството на живот, личностното развитие и защитата на човешките права;
 • като социолози, провеждащи изследвания на общественото мнение и на дебати в гражданското общество по посочените политики;
 • като експерти при изготвяне на доклади, препоръки и становища за институции, работещи в областта на качеството на живот, личностното развитие и защитата на човешките права;
 • като експерти в подготовката, управлението и оценяването на рисковете на проекти в областта на общественото здраве, екологията, екополитиката и изграждането на зелено общество.

    Накратко: вратите на публичните и частните институции ще бъдат широко отворени за тях. Двата специализирани модула ще ги подготвят за професиите на клиничния социолог (който се интересува от личността и колективните отношения на уязвимост), социолога на общественото здраве (който се занимава със социалното измерение на съвременното здравеопазване, съчетаващо здравните грижи с биотехнологии, хигиена, статистика, капитал, политики на управление на раждаемостта, смъртността, заболеваемостта и т.н.) и социолога на екополитиката (който се интересува от синхронизирането на природни и социални процеси и от предотвратяването на екологическия колапс).

    И не само това: завършилите ще придобият умения сами да влияят върху измененията на пазара на социологическия труд – да предлагат нови, търсени, но все още неинституционализирани социологически професии, които са потребни на споменатия пазар, развивайки гъвкави умения за т.нар. граждански професии на бъдещето.

    Завършилите бакалавърската степен могат да продължат обучението си както в други факултети и ВУ, така и в предлаганите от катедрата магистърски програми „Социоанализа и междучовешки отношения“ и „Биополитика и обществено здраве“, също и в докторската програма „Социология (профил „Социология и науки за човека“)“.

    Подробното описание на програмата и детайлизираният учебен план са достъпни на сайта на Философско-историческия факултет при ПУ
(http://logos.uni-plovdiv.net), както и във фейсбук профила на специалността.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол