web accessibility bulgarian flag english flag

Социология и науки за човека

Професионално направление: Социология, антропология и науки за културата

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: социолог

При завършване на педагогически модул: учител по философия в средните училища

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: Вж. Приложение № 1

      

     Специалността „Социология и науки за човека“ е обърната с лице към бъдещето и към прагматичните проблеми, които то поставя пред нас. От 90-те години на миналия век ние живеем в общество на неизчислими рискове: на икономика, която застрашава екологията; на политика, която не успява да помогне на тази икономика да реши проблемите си; на бедност, която застрашава не толкова лишените от собственост, колкото „излишните за обществото“; на биотехнологии, които едновременно ни обнадеждават и плашат; на една нова несигурност, дължаща се на експанзията на тероризма и глобалната миграция. Това съвсем ново общество изисква и съвсем нова социология – затова един от модулите на програмата се нарича „Биополитика и несигурност“.

     В това общество човек е изправен пред проблеми, връхлетели ни след дълбоката криза на „социалната държава“: съвсем нови социални страдания и форми на лична несигурност; трудови конфликти, дължащи се на бизнесификацията на всички обществени полета (които капитализмът на ХХ век не познава); всекидневна психопатология на „излишните за обществото“; нови форми на съпротива срещу този капитализъм (екологически, алтерглобалистки и т.н.); промяна в клиничните практики, при която психиатрията и психоанализата силно се нуждаят от социоанализата. Това значи, че обновяването на социологията изисква и обновяване на науките за човека – затова другият модул на програмата е „Социоанализа и психоанализа“.

     Бакалавърската програма „Социология и науки за човека“ разчита на най-добрите лектори по тези проблеми както от едноименната катедра, Института за критически социални изследвания и Института за критически теории на свръхмодерността, така и на учени от Западна Европа, сътрудничещи с катедрата. Заедно с това се разчита и на усилията на студентите да се научат да мислят – и теоретично, и емпирично – за връхлетялото ни бъдеще, както и да се справят прагматично с неговите предизвикателства; а за онези от тях, които търсят върхови постижения, e въведена програмата „Excellence“.  

     Усилията по време на следването ще бъдат щедро възнаградени: след като завършат програмата, бъдещите специалисти ще бъдат конвертируеми навсякъде по света експерти, които гъвкаво ще реагират на тези предизвикателства. Това значи, че ще могат да работят навсякъде, където се разпростира бързо изменящият се пазар на социологическия труд:

  • като експерти, които консултират политици и бизнесмени при надвиснали рискове – да кажем, екологични дисбаланси или терористични акции;
  • като научни изследователи и медийни анализатори на тези рискове;
  • като консултанти по демография и обществено здраве;
  • като посредници при разрешаване на новите форми на трудови конфликти (напр. при приватизацията на публичните доскоро институции като училища, болници и затвори);
  • като консултанти на новите форми на гражданска съпротива;
  • като терапевти социоаналитици, които упражняват доскоро непознати клинични практики (напр. като консултанти при т.нар. асистирана репродукция или асистирана смърт или при самотата и т.нар. споделена налудност);
  • като социални работници, занимаващи се с бежанците, децата в риск или с проблемите на социализацията в старостта и т.н.
  • като преподаватели по „Философия“ в средното образование (при завършване на педагогически модул).

    Накратко: вратите на публичните и частните институции ще бъдат широко отворени за тях. Двата специализирани модула ще ги подготвят за професиите на „клиничния социолог“ (който се интересува от личността и колективните отношения на уязвимост), „социолога на общественото здраве“ (който се занимава със социалното измерение на съвременното здравеопазване, съчетаващо здравните грижи с биотехнологии, хигиена, статистика, капитал, политики на управление на раждаемостта, смъртността, заболеваемостта и т.н.) и „социолога на екополитиката“ (който се интересува от синхронизирането на природни и социални процеси и от предотвратяването на екологическия колапс).

    И не само това: завършилите ще придобият умения сами да влияят върху измененията на пазара на социологическия труд – да предлагат нови, търсени, но все още неинституционализирани социологически професии, които са потребни на споменатия пазар.

    Завършилите бакалавърската степен могат да продължат обучението си както в други факултети и ВУЗ, така и в предлаганите от катедрата магистърски програми „Социоанализа и междучовешки отношения“ и „Биополитика и обществено здраве“,  също и в докторската програма „Социология и науки за човека“.

   Подробното описание на програмата и детайлизираният учебен план са достъпни на сайта на Философско-историческия факултет при ПУ
(http://
logos.uni-plovdiv.net), както и във Фейсбук профила на специалността.

Последна промяна на 19 Януари 2017