уеб достъпен сайт български език английски език

Документалистика и архивистика

Професионално направление: История и археология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: документалист и архивист

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

   

   Обучението по университетската специалност „Документалистика и архивистика“ отговаря на обществените потребности и очаквания за подготовка на специалисти по документален и архивен мениджмънт в сферата на съвременното управление и социалните дейности. Развитието на архивно-инфор­ма­ционния сектор не само изисква, но и осигурява възможности за успешна професионална и социална реализация на дипломираните документалисти и архивисти, в това число и в Република България.

   Правото да се упражнява професията архивист, е сертифицирано в редица държави – членки на Европейския съюз, въз основа на дипломи, придобити в акредитирани за целта висши училища и школи, които осигуряват професионално обучение по архивистика.

   В учебния план на специалността Документалистика и архивистика са включени исторически и профилирани дисциплини, които осигуряват съвременно обучение на бъдещите документалисти и архивисти. Историческите дисциплини продължават през целия период на следването и са обособени в три тематични направления: „История на България“, „Обща (световна) история“ и „История на балканските народи“. Те формират историческата основа на обучението и фундаментални познания, необходими в бъдещата професионална реализация. Профилираните дисциплини обхващат целия жизнен цикъл на документите, като средство за управление, основен информационен източник в обществото и обект на архивиране – на учрежденско равнище и с историческа цел, респективно процесите документосъставяне, документооборот и архивиране. Освен дисциплините, свързани с класическата архивна теория и методика, се изучават дисциплини от областта на информационните технологии и интелектуалните комуникации, съвременния документален и архивен мениджмънт, международните архивни стандарти и електронното управление, продукт на което са електронните документи и архиви. Във връзка с университетското професионално обучение по архивистика са включени и дисциплини от правото, управлението и публичната администрация.

   По време на обучението е предвидена и възможност за изучаване по избор (и по друг учебен план) на методически и педагогически дисциплини за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по история“. То се организира съгласно с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, обнародвана в ДВ, бр. 89/11.11.2016 г.

   Предвидените учебни практики са съобразени с приложния характер на обучението в специалността „Документалистика и архивистика“ и се провеждат в деловодства, учрежденски/фирмени архиви и държавни/исторически архиви.

   Успешно завършилите специалността получават професионалната квалификация „документалист и архивист“ и възможност за допълнителна професионална квалификация „учител по история“. Могат да се реализират в сравнително широка професионална ниша, включваща всички административни структури в държавната и частната публична сфера, които използват документи. По-конкретно дипломиралите се студенти в специалността могат да работят в исторически архиви; архиви в музеи, библиотеки и други образователни и културни институции; деловодства, регистратури и архиви в държавната администрация, бюджетните организации, общините, сферата на частния бизнес, съдебната система, службите за сигурност и обществен ред.

  В изпълнение на Директивите от Общата система за улесняване на мобилността на гражданите на ЕС професията архивист в Република България отговаря на европейските и световните стандарти относно стартово образование/образователен ценз, срокове на обучение, професионални умения, т.е. на международните и европейските регулации на професията архивист.

  Завършилите бакалавърската степен на специалността „Документалистика и архивистика“ имат възможност да надградят придобитото професионално образование в различни магистърски програми, които разширяват професионалния им профил и ги правят по-конкурентни на пазара на труда.

  Повече информация за програмата и за учебния план на специалността може да се намери в специализирания сайт на Философско-историческия факултет (http://logos.uni-plovdiv.net).

Последна промяна на 10 Юни 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол