уеб достъпен сайт български език английски език

Археология

Професионално направление: История и археология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: археолог 

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

    Обучението по специалността „Археология“ във Философско-истори­ческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ е исторически обусловено и продиктувано от значимото археологическо и културно-историческо наследство, съхранено на територията на град Пловдив и в Горнотракийската низина. Изобилието от праисторически, тракийски, антични и средновековни паметници и обекти допълнително стимулира и разширява спектъра на научното познание и възможностите за организиране на учебния процес. Естествените предпоставки в съчетание с традициите на археологическата наука у нас и в чужбина оформят рамката на учебната програма и изучаваните учебни дисциплини.

      В обучението са включени задължителни, избираеми и факултативни дисциплини и теренна практика, обособени в три модула. Сред основните археологически дисциплини са: Праисторическа археология, Тракийска археология, Антична археология, Средновековна археология и Археология на османския период. Сред основните исторически дисциплини са: История на България, История на Стария свят, Средновековна обща история, Нова и съвременна история. Изучават се и надграждащи или специални дисциплини, като Археологическа антропология, Архитектурна археология, Нумизматика, Средновековна епиграфика, Тракология, История на Византия, Класически езици – латински и старогръцки, Старобългарски език и други. Избираемите и факултативните дисциплини също дават възможност за надграждане.

      Извънаудиторната заетост на студентите включва задължителни летни теренни археологически практики и посещения в музеи. Предвидени са и две учебни екскурзии, включващи посещения на важни и еталонни археологически обекти в страната. Създадена е възможност за студентите посредством вече утвърдения Студентски историко-археологически клуб „Проф. В. Велков“ и сключените междууниверситетски договори да участват и в международни археологически експедиции у нас и в чужбина.

      Успешно завършилите получават професионалната квалификация „археолог“. Могат да се реализират като специалисти в национални, регионални и общински музеи и музейни сбирки; в научни и културни институти; в системата на МВР.

      Завършилите бакалавърската степен на специалността „Археология“ имат възможност да надградят придобитото професионално образование в различни магистърски програми, които разширяват професионалния им профил и ги правят по-конкурентни на пазара на труда. Предвидена е и възможност за придобиване по избор и по друг учебен план на допълнителна професионална квалификация „учител по история“. Това обучение се организира съгласно с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител”, обнародвана в ДВ, бр. 89/11.11.2016 г. (изм. и доп. ДВ, бр.10/5.02.2021 г.).

     Повече информация за програмата и за учебния план на специалността може да се намери в специализирания сайт на Философско-историческия факултет (http://logos.uni-plovdiv.net).

Последна промяна на 13 Февруари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол