web accessibility bulgarian flag english flag

География, технологии и предприемачество

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по география, учител по технологии и предприемачество, учител по предприемачество

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

   Специалност „География, технологии и предприемачество” е нова интердисциплинарна бакалавърска програма, чиято цел е да подготви висококвалифицирани специалисти – преподаватели с квалификация по „География“, „Технологии и предприемачество“ и „Предприемачество“. С това специалността отговаря на нарастващата потребност от преподаватели в последните две области, в съчетание с базова подготовка в областта на географията и науките за земята.

   Програмата на специалността е резултат на сътрудничество на специалисти по подготовка на преподаватели по „География“ на Филиала на ПУ в гр. Смолян с  повече от 10-годипшните традиции в преподаване на предприемачество, иновации и социални изследвания на науката и технологиите във Философско-исторически факултет на ПУ. Това предава уникален профил на специалността, където чрез особения „географски поглед“ към икономиката и бизнеса се въвежда едно модерно и в тон с най-новите европейски тенденции разбиране за предприемачество, технологии и иновации, адекватно на съвременното общество на знанието и разгръщащата се поредна технологична революция.

   Учебният план обхваща три направления – география, технологии и предприемачество и методически блок, като се поддържа необходимия баланс между основната широкопрофилна подготовка и специфичните знания. Намерено е оптимално съотношение между теоретичната и практическата подготовка, ко­ето дава възможност да се реализира качествено обучение на студентите и осигурява условия за последващото им развитие като конкурентноспособни специалисти. Особено внимание се отделя на:

  • фундаменталната подготовка по география и науките за земята и предприемачеството и иновациите като двигател на социалната промяна;
  • специфичните области и сектори на приложение – комерсиалното и социалното предприемачество, творческите индустрии, екологията и др.

   Отличителна черта на учебния план на специалността е следването на принципа за практическа насоченост при обучението. В хода на следването са предвидени интерактивни семинари и практикуми с акцент върху методите „учене чрез правене“ (учебни фирми, борси,  учебни екскурзии, летни експедиции и практики за теренна работа и др.).

   Завършилите успешно бакалавърската програма «География, технологии и предприемачество» са квалифицирани да извършват учебна, методическа и управленска дейност в системата на образованието, политиката и културата. Те се реализират като: учители по география, по технологии и предприемачество в основните и средните училища; като консултанти и ментори в стартиращи фирми и при разработване на проекти, като експерти в правителствени и неправителствени организации в областта на научната и образователна политика; икономиката и политическата област, в местното самоуправление и други звена.

 

Последна промяна на 17 Януари 2019