уеб достъпен сайт български език английски език

География, технологии и предприемачество

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по география, учител по технологии и предприемачество, учител по предприемачество

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

   

   Специалността „География, технологии и предприемачество“ е нова интердисциплинарна бакалавърска програма, чиято цел е да подготви висококвалифицирани специалисти – преподаватели с квалификация по география, технологии и предприемачество и предприемачество. С това специалността отговаря на нарастващата потребност от преподаватели в последните две области в съчетание с базова подготовка в областта на географията и науките за Земята.

      Учебният план обхваща три направления – география, технологии и предприемачество и методически блок, като се поддържа необходимият баланс между основната широкопрофилна подготовка и специфичните знания. Намерено е оптимално съотношение между теоретичната и практическата подготовка, ко­ето дава възможност да се реализира качествено обучение на студентите и осигурява условия за последващото им развитие като конкуренто­способни специалисти. Особено внимание се отделя на:

  • фундаменталната теоретична подготовка по география и науките за Земята и предприемачеството и иновациите като двигател на социалната промяна;
  • специфичните области и сектори на приложение – комерсиалното и социалното предприемачество, творческите индустрии, екологията и др.
  • задълбочена теоретична и практическа подготовка по методика на обучението и преподаването по учебните предмети география и икономика, технологии и предприемачество в българското средно общообразователно училище
  • модернизацията и иновациите в обучението в европейски и български контекст

     Отличителна черта на учебния план на специалността е следването на принципа за практическа насоченост при обучението. В хода на следването са предвидени интерактивни семинари и практикуми с акцент върху методите „учене чрез правене“ (учебни фирми, борси, учебни екскурзии, летни експедиции и практики за теренна работа и др.).

     Завършилите специалността са квалифицирани да извършват учебна, методическа и управленска дейност в системата на образованието, политиката и културата. Те се реализират като: учители по география, по технологии и предприемачество в основните и средните училища; като консултанти и ментори в стартиращи фирми и при разработване на проекти, като експерти в правителствени и неправителствени организации в областта на научната и образователната политика; в икономиката и политическата област, в местното самоуправление и други звена.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол