уеб достъпен сайт български език английски език

Социология на правото, икономиката и иновациите

Професионално направление: Социология, антропология и науки за културата

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: социолог

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: Вж. Приложение № 1

  

    В съвременните динамично развиващи се общества цели сектори от икономиката и обществения живот изпитват остра необходимост от социологически грамотни специалисти, които не само да разбират, но и компетентно да анализират и управляват актуалните социални феномени, процеси и тенденции. Изпълнени с чувство на отговорност към обществото и към професионалната и личната съдба на студентите по социология, преподавателите от катедра „Приложна и институционална социология“ предлагат програмата Социология на правото, икономиката и иновациите. Тя е разработена като отговор на необходимостта от ранна специализация и подготовка за практическа професионална реализация на студентите, обучаващи се в бакалавърска степен.

    Изминалите години от нейното начало показаха, че тя съответства на актуалните социални проблеми на българското общество и дава на студентите специализирани умения и компетенции за работа в различни области на социалния живот. Те отразяват променената експертна роля на социалните науки в обществото на знанието, като подготвят студентите за работа в нови професионални ниши на социологическа реализация – в корпоративния сектор, в държавната и в общинската администрация, в гражданския сектор, в творческите и други нови индустрии, в социологически и медийни агенции, мозъчни тръстове, научни институти и др.

    Завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ получават професионална квалификация „социолог“ и придобиват компетенции за професионална реализация:

  • в икономиката – като консултанти по предприемачество и фирмено поведение (включително при започване на собствен бизнес);
  • в корпоративното управление – в отделите по човешки ресурси, по маркетинг и проучване на поведението на потребителите и др.;
  • в централните държавни институции и органите за местно управление; в политическите партии – като експерти;
  • в правната сфера – в центровете за пробация, бюрата за правна помощ, в пенитенциарните институции, в областта на правната медиация и посредничеството за разрешаване на правни спорове, при разработване на политики за борба с отклоняващото се поведение и др.;
  • в медиите – в отделите по икономическа и правна политика, като изследователи на читателската аудитория и експерти по издателска политика;
  • в синдикатите, здравните институции, агенциите по заетостта, работата с деца и младежи, РИОКОЗ, отделите по социална медицина и др. – като експерти по граждански инициативи и социални иновации, включително социално предприемачество, по политиките за децата и младите хора, заетостта, образованието, здравеопазването и семейните отношения, като медиатори и анализатори на социални конфликти и етнически проблеми;
  • в социологически агенции и в научни институти – като специалисти по моделиране и провеждане на фундаментални и приложни изследвания;
  • в неправителствения сектор (НПО) – като експерти/изследователи на модерните публични икономически, политически и социални институции.

   Студентите получават задълбочена подготовка по приложна социология. Тя включва знания по количествени методи и по статистика като тяхна основа, както и качествените методи за изследване на социални, политически и икономически явления. Това е единствената социологическа програма в страната, която включва обучение по семиотика (науката за знаците и тяхното функциониране) и като инструмент, позволяващ изследването в дълбочина на социо-техническите и културните феномени. Преподавателите по емпиричните дисциплини са с дългогодишен изследователска стаж във водещи социологически агенции, като ГФК – България, Института за социални изследвания и маркетинг МБМД.

   Правно-социологическият блок от дисциплини представлява синтез от социологически и нормативни аспекти на правото като върховен регулатор в модерното общество и неговите връзки с държавата, икономиката, гражданското общество и политиката. Дават се конкретни познания за формата на държавното устройство и държавното управление, за трите вида власти и разделението между тях, за видовете управленски органи и тяхното функциониране, за функциите на административното правосъдие и природата на правните форми в пазарната икономика – сделки, търговски дружества и търговци, форми на стопански оборот и т.н.

   Икономическият блок дисциплини разглежда създаването на икономическа стойност и нейното управление на равнище национална икономика (икономически баланси и потоци, зависимости между основните икономически сектори и др.), в голямата акционерна фирма и в дейността на индивидуалния предприемач. Дават се знания за финансовите потоци във фирмата и нейните отношения с финансовите институции. Специален акцент е поставен върху управлението на човешкия фактор в икономиката и поведението на потребителите.

   Блокът по наука, технологии и иновации набляга на познавателния и на технологичния аспект в социалния живот; на ролята на науката и технологиите като основа за икономическа промяна и на предприемаческите усилия и умения като двигател за нейното осъществяване. Специализираните курсове акцентират върху различни аспекти на съвременните „общества на риска“ – информационните и комуникационните технологии, биотехнологиите, екологията и др. По време на летния си стаж студентите правят специализирани теренни проучвания в иновативни малки фирми, научни лаборатории, големи технически системи и инфраструктурни съоръжения.

   Блокът по социална политика разглежда тази област като приложно поле, в което ролята на социологическите изследвания и социологическото въображение е незаменима – чрез тях се търси връзката между биография и история, между проблемите на индивида и проблемите на обществото. Студентите придобиват знания по теория на социалната политика и основните социални програми и мерки у нас и в Европейския съюз. Обучението включва данни от национални и международни изследвания, което позволява да се направи анализ на състоянието и тенденциите на всеки от разглежданите социални проблеми в сравнителна перспектива.

   Програмата дава възможности за обучение в рамките на един семестър в други социологически катедри в България и в страните от ЕС, както и учебни и доброволчески практики в чужбина.

   Подробното описание на програмата и детайлизираният учебен план са достъпни на сайта на Философско-историческия факултет при ПУ.

Последна промяна на 13 Февруари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол