уеб достъпен сайт български език английски език

Химия с маркетинг

Професионално направление: Химически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: химик – специалист по маркетинг на химически продукти

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

      Специалността „Химия с маркетинг“ се реализира съвместно с Факултета по икономически и социални науки. Това е идея на Химическия факултет, мотивирана от засиленото търсене на търговски представители, консултанти или сътрудници на фирми и организации, предлагащи химични продукти, консумативи, апарати и инструменти за химични анализи и производства. Обучението предлага междудисциплинарна подготовка, обединяваща фундаментални знания и умения в областта на химията и съвременни научни знания и умения по стратегически и финансов маркетинг, необходими за ефективна реализация и конкурентоспособност в условията на динамично развиващ се пазар.

      Обучаемите по специалността се подготвят за извършване на следните дейности у нас и в чужбина:

  • проектиране и прилагане на маркетингови стратегии в областта на битовата химия, хранителната химия, строителната химия, фармацевтиката, медицинската козметика с цел навлизане на пазара на нови материали и продукти, както и стабилизиране и разширяване на пазарни позиции на съществуващи продукти;
  • организация и обслужване на производствената дейност в химични, фармацевтични, биотехнологични, хранително-вкусови, металургични и други производства;
  • разработване на стратегии за пласмент на продукти и вземане на основни решения в маркетинговата дейност;
  • разработване на маркетингови анализи, диагностика и реклама;
  • научно-приложни изследвания в областта на химията, фармацевтиката, биотехнологиите, нанотехнологиите, екологията и др. и търсене на пазар и реализация на иновации.

    Освен неорганична химия, органична химия, физикохимия и аналитична химия обучаемите изучават теория на икономиката, управление на продажбите, комуникации и комуникационна политика, маркетинг на индустриалния пазар, финанси, продуктова политика и др.

Мотивираните студенти имат възможност да получат стипендии за обучение в университети в чужбина.

    Завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ могат да продължат обучението си по обявените магистърски програми в Химическия факултет или във Факултета по икономически и социални науки, както и във всяко друго висше училище.

Последна промяна на 13 Февруари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол