web accessibility bulgarian flag english flag

Химически факултет

     Химическият факултет има висока оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация и има право да обучава бакалаври, магистри и докторанти. Той е на второ място в рейтинговата класация на висшите училища в България в професионалното направление „Химически науки“. Факултетът е с утвърден престиж в рамките на страната, поддържа високо научно равнище и намира много добро международно признание. Учебните планове на предлаганите специалности са конструирани с отчитане на европейските стандарти и изисквания за съпоставимост чрез системата за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища – ECTS. Химическият факултет поддържа контакти с университети и научни звена от Австрия, Германия, Чехия, Естония, Франция, Испания и Турция. В рамките на програмата „Еразъм+“ студентите имат възможност да проведат част от обучението си в някой от университетите партньори. Завършилите Химическия факултет на Пловдивския университет бързо намират реализация, а дипломите им са признати и добре приети в чужбина.

Студентите от факултета имат осигурен свободен достъп до интернет в компютърните зали на факултета и възможност за ползване на специализираните студентски сървъри за публикуване на собствена уеб страница, свързана със страницата на факултета (http://argon.uni-plovdiv.bg).

На сайта ще намерите повече информация относно организацията на учебния процес, научноизследователските проекти и постиженията на факултета.

Химия

Компютърна химия

Медицинска химия

Химия с маркетинг

Анализ и контрол

Химия и Английски език

Последна промяна на 17 Януари 2019