уеб достъпен сайт български език английски език

Химически факултет

   Химическият факултет има висока оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация, което му дава право да обучава бакалаври, магистри и докторанти. Той е на второ място в рейтинговата класация на висшите училища в България в професионално направление „Химически науки“. Факултетът е с утвърден престиж в рамките на страната, поддържа високо научно равнище и намира много добро международно признание. Учебните планове на предлаганите специалности са конструирани с отчитане на европейските стандарти и изисквания за съпоставимост чрез системата за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища – ECTS. Химическият факултет поддържа контакти с университети и научни звена от Австрия, Германия, Чехия, Естония, Франция, Испания и Турция. В рамките на програмата „Еразъм+“ студентите имат възможност да проведат част от обучението си в някой от университетите партньори. Завършилите Химическия факултет на Пловдивския университет бързо намират реализация, а дипломите им са признати и добре приети в чужбина.

    Студентите имат осигурен свободен достъп до интернет на територията на университета (Wi-Fi) и възможност за ползване на електронните ресурси на специализираните сървъри на факултета.

    На сайта (http://argon.uni-plovdiv.bg) ще намерите повече информация относно организацията на учебния процес, научноизследователските проекти и постиженията на факултета.

Химия

Медицинска химия

Химия с маркетинг

Химичен анализ и контрол на качеството

Зелена химия и екоикономика

Химия и английски език

Последна промяна на 13 Февруари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол