уеб достъпен сайт български език английски език

Химичен анализ и контрол на качеството

Професионално направление: Химически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: химик аналитик

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

    В отговор на нарастващата нужда от висококвалифицирани химици аналитици, способни да създават и прилагат методи за анализ на разнообразни обекти и владеещи съвременните аналитични инструменти, Химическият факултет предлага специалност "Химичен анализ и контрол на качеството". Дипломираните бакалаври притежават актуални знания относно новите платформи за конструиране и функциониране на системи за управление и контрол на качеството.

    Наред с фундаменталните химически знания по неорганична и органична химия, физикохимия и химични технологии студентите ще придобият задълбочена теоретична и практическа подготовка по аналитична химия, включваща широк спектър от класически и високотехнологични инструментални методи за анализ.

    Обучението по тази специалност включва най-новите метрологични концепции и терминология с акцент върху актуалните норми, процедури, документи и системи за контрол и осигуряване на качеството на химичните изпитвания, които са неотменна част от аналитичната дейност в съвременните изпитвателни и контролни центрове. Студентите ще се запознаят с организационни практики и регулаторни изисквания за акредитиране на лаборатории в съответствие с препоръките на националния орган по акредитация в България.

    Практическите занятия, необходими за успешна професионална реализация на дипломираните бакалаври, съставляват 54% от общата аудиторна заетост с акценти върху овладяването на класически и инструментални методи за анализ и системите за осигуряване и контрол на качеството. 

    Възможностите за професионална реализация произтичат преди всичко от универсалната приложимост на получените фундаментални химически знания в комбинация с компетенциите по анализ и контрол на реални обекти. 

      Обучаващите се бакалаври по специалността „Химичен анализ и контрол на качеството“ се подготвят за следните дейности:

  • изпълнители, контрольори или одитори в структури на държавни органи на Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването, оторизирани да извършват контролни функции;
  • аналитици:
  • в контролни лаборатории на Изпълнителната агенция по околната среда, Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по лекарствата и др.;
  • във фирмени лаборатории, контролиращи конкретни производствени процеси или окачествяващи готова продукция;
  • в частни лабораторни комплекси за изпитване на химични, фармацевтични, биотехнологични, хранително-вкусови, индустриални и други продукти;
  • участници в екипи, осъществяващи научни и приложни изследвания в областта на химията, фармацевтиката, биотехнологиите, нанотехнологиите, екологията;
  • членове на екипи за развиване и внедряване на нови методи за анализ и контрол;
  • консултанти по процедури на акредитация и надзор на действащи аналитични лаборатории.

Мотивираните студенти имат възможност да получат стипендии за обучение и/или практика в университети в чужбина.

     Завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ могат да продължат обучението си по обявените магистърски програми в Химическия факултет, както и в магистърски програми на друго висше училище у нас или в чужбина.

Последна промяна на 13 Февруари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол