web accessibility bulgarian flag english flag

Медицинска химия

Професионално направление: Химически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: химик – медицинска химия

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

    Тази спе­ци­ал­ност се радва на най-голям ин­те­рес от стра­на на кан­ди­дат-сту­ден­ти­те. Обу­че­ни­е­то е съ­об­ра­зе­но с рас­тя­що­то тър­се­не на спе­ци­а­лис­ти с хи­ми­чес­ка под­го­тов­ка за нуж­ди­те на ме­ди­ци­на­та, фармацевтичната промишленост и здра­ве­о­паз­ва­не­то.

    Обучителната програма е комбинация от три основни направления. Фундаменталните дисциплини, формиращи базовото обучение по химия, обхващат обща, неорганична, органична и аналитична химия, физикохимия и химични технологии. Вторият по значимост акцент в програмата включва дисциплини, предлагащи специфични знания относно свойства, синтез и анализ на лекарствени вещества и клинична химия. Изучаването на основни биологически дисциплини (като анатомия и физиология на човека, микробиология и клетъчна биология) създава необходимите основни знания, нужни на специалистите, които ще се реализират в областта на химичните изследвания в медицински и фармацевтични звена.

    Лабораторните упражнения са 45% от общата аудиторна заетост и създават практически умения, необходими за успешна професионална реализация на дипломираните бакалаври.

    Обу­ча­ва­щи­те се специалисти се под­гот­вят за извъ­ршва­не на след­ни­те дей­нос­ти у нас и в чуж­би­на:

  • об­слу­жва­не на про­из­вод­стве­на­та дей­ност в хи­мич­ни, фар­ма­цев­тич­ни, био­тех­но­ло­гич­ни, козметични и в производства, свързани с медицината;
  • из­пи­тва­ния в ана­ли­тич­ни ла­бо­ра­то­рии в сфе­ра­та на здра­ве­опаз­ва­не­то, здра­вни цен­тро­ве, кли­нич­ни ла­бо­ра­то­рии, кон­трол­ни ла­бо­ра­то­рии на
    изпълнителните агенции по безопасност на храните и лекарствата, фар­ма­цев­тич­на­та ин­ду­стрия и др.;
  • раз­ра­бо­тва­не, вне­дря­ва­не и усъ­вър­шен­ства­не на тех­но­ло­гии, ана­лиз и син­тез на фи­зио­ло­гич­но ак­тив­ни ве­ще­ства и ле­кар­стве­ни пре­па­ра­ти;
  • на­уч­но-при­лож­ни из­след­ва­ния в област­та на хи­мия­та, фар­ма­цев­ти­ка­та, био­тех­но­ло­ги­и­те, на­но­тех­но­ло­ги­и­те, еко­ло­гия­та и др.

      Мотивираните студенти имат възможност да получат стипендии за обучение в чужди университети за един семестър.

      Па­ра­лел­но с ба­ка­лавъ­рска­та прог­ра­ма по ме­ди­ци­нс­ка хи­мия сту­ден­ти­те мо­гат да се включат в предлаганите от факултета програми за получаване на допълнителна квалификация.

      Ус­пеш­но завър­ши­ли­те могат да продъл­жат обу­че­ни­е­то си по обявените ма­гистъ­рски прог­ра­ми във фа­кул­те­та, както и в дру­го вис­ше учи­ли­ще у нас или в чуж­би­на.

Последна промяна на 19 Януари 2017