уеб достъпен сайт български език английски език

Медицинска химия

Професионално направление: Химически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: химик – медицинска химия

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

     Тази специалност е с утвърдени традиции в Химическия факултет, който за първи път в България предложи обучение по медицинска химия още през 2009 г. Обучението е съобразено с растящото търсене на специалисти с химическа подготовка за нуждите на медицината, фармацевтичната промишленост и здравеопазването.

   Обучителната програма е комбинация от три направления. Фундаменталните дисциплини, формиращи базовото обучение по химия, обхващат обща и неорганична химия, органична химия, аналитична химия и физикохимия. Вторият акцент в програмата включва дисциплини, предлагащи специфични знания относно свойствата, синтеза и анализа на лекарствени вещества, технология на лекарствените средства и клиничните анализи. Изучаването на основни биологически дисциплини (като анатомия и физиология на човека и клетъчна биология) дава необходимите базови знания, нужни на специалистите, които ще се реализират в областта на химичните изследвания в медицински и фармацевтични звена.

      Практическото обучение (лабораторни упражнения и семинари) съставлява значителна част от общата аудиторна заетост и създава практически умения, необходими за успешна професионална реализация на дипломираните бакалаври.

Обучаващите се специалисти се подготвят за извършване на следните дейности у нас и в чужбина:

  • обслужване на производствената дейност в химични, фармацевтични, биотехнологични, козметични компании, свързани с медицината;
  • изпитвания в аналитични лаборатории в сферата на здравеопазването, здравни центрове, клинични лаборатории, контролни лаборатории на изпълнителните агенции по безопасност на храните и лекарствата, фармацевтичната индустрия и др.;
  • разработване, внедряване и усъвършенстване на технологии, анализ и синтез на биологично активни вещества и лекарствени препарати;
  • научно-приложни изследвания в областта на химията, фармацевтиката, биотехнологиите, нанотехнологиите, екологията и др.

Мотивираните студенти имат възможност да получат стипендии за обучение в университети в чужбина.

      Успешно завършилите могат да продължат обучението си по обявените магистърски програми във факултета, както и в друго висше училище у нас или в чужбина.

Последна промяна на 13 Февруари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол