уеб достъпен сайт български език английски език

Химия

Професионално направление: Химически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: химик

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

    Специалност "Химия" предлага широкопрофилна теоретична и практическа подготовка. Обучението обхваща всички основни дялове на химичната наука: неорганична, органична и аналитична химия, физикохимия и химични технологии. Това е единствената специалност в направлението „Химически науки“, по която се провежда обучение в двете форми – редовна и задочна.

    Задълбочените познания върху фундаменталните принципи, теории, понятия и факти в химията създават необходимата основа за студенти, проявяващи интерес към научноизследователската работа. Завършилите студенти придобиват практически умения за работа в химични лаборатории и използване на съвременна апаратура, полезни както за незабавната им реализация като бакалаври, така и за повишаване на квалификацията им в магистърските програми, предлагани във факултета.

    Практическите занятия (лабораторни упражнения и семинари) съставляват 62% от общата аудиторна заетост и създават необходимите компетенции за успешна професионална реализация във всички области на химията.

    Обучаващите се бакалаври в специалността „Химия“ се подготвят за следните дейности:

  • разработване и усъвършенстване на методи за анализ, контрол и изпитвания на материали, суровини и продукти в промишлеността, медицината, биохимията, селското стопанство и обекти от околната среда;
  • развойна дейност, разработване, внедряване и усъвършенстване на технологии;
  • обслужване на производствената дейност в химични, хранително-вкусови, металургични и други производства, в които ролята на химията е доминираща;
  • научно-приложни изследвания в сферата на химията и участие в интердисциплинарни изследвания в гранични области на природните и естествените науки.

    Благодарение на сключените двустранни договори мотивираните студенти имат възможност да получат стипендии за обучение и/или практика в чужди университети.

    Успешно завършилите студенти могат да продължат обучението си за получаване на образователно-квалификационната степен „магистър“ по обявените магистърски програми във факултета, в други наши или в чуждестранни висши училища.

Последна промяна на 13 Февруари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол