web accessibility bulgarian flag english flag

Химия

Професионално направление: Химически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: химик

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

      Химията е класическа университетска специалност, която предлага ши­ро­коп­ро­фил­на теоретична и практическа подготовка. Обучението обх­ва­ща всички основни дялове на химичната наука: неорганична, органична и аналитична химия, физикохимия и химични технологии. Това е единствената специалност в направлението „Химически науки“, по която се провежда обучение в двете форми – редовна и задочна.

      Задълбочените познания върху фундаменталните принципи, теории, понятия и факти в химията създават необходимата основа за студенти, проявяващи интерес към научноизследователската работа. Завършилите студенти придобиват практически умения за работа в химични лаборатории и използване на съвременна апаратура, полезни както за незабавната им реализация като бакалаври, така и за повишаване на квалификацията им в магистърските програми, предлагани във факултета.

     Практическите занятия (лабораторни упражнения и семинари) съставляват 63% от общата аудиторна заетост и създават необходимите компетенции за успешна професионална реализация във всички области на химията.

      Обучаващите се бакалаври в специалността „Химия“ се подготвят за следните дейности:

  • разработване и усъвършенстване на методи за анализ, контрол и изпитвания на материали, суровини и продукти в промишлеността, медицината, биохимията, селското стопанство и обекти от околната среда;
  • развойна дейност, разработване, внедряване и усъвършенстване на технологии;
  • об­слу­жва­не на про­из­вод­стве­на­та дей­ност в хи­мич­ни, хра­ни­тел­но-вку­сови, ме­та­лур­гич­ни и дру­ги про­из­вод­ства, в ко­и­то ро­ля­та на хи­мия­та е до­ми­ни­ра­ща;
  • научно-приложни изследвания в сферата на химията и участие в интердисциплинарни изследвания в гранични области на природните и естествените науки.

      Благодарение на сключените двустранни договори мотивираните студенти имат възможност да получат стипендии за обучение, в рамките на един семестър, в чужди университети.

      При желание паралелно с бакалавърската програма по химия студентите могат да се включат в програмите за получаване на допълнителни квалификации, предлагани във факултета.

      Успешно завършилите студенти могат да продължат обучението си за получаване на образователно-квалификационната степен „магистър“ по обявените магистърски програми във факултета, в други наши или в чуждестранни висши училища.

Последна промяна на 18 Януари 2018