уеб достъпен сайт български език английски език

Химия и Английски език

Професионално направление: Педагогика на обучението по…

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по химия и учител по английски език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

     

     В отговор на острата нужда от квалифицирани преподавателски кадри за системата на училищното образование Химическият и Филологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ разкриха съвместно нова бакалавърска програма "Химия и английски език" от учебната 2018/2019 г.

Задачата на тази програма е да подготвя учители по химия (български и/или английски език) и учители по английски език във всички степени на училищното образование.

   Обучаемите в тази програма получават основна подготовка по химия,  английски език и специализирана педагогическа подготовка, в съответствие с държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител".

   Дипломираните специалисти могат да се реализират като учители по химия и английски език в държавните и части училища в страната, ръководители на специализирани школи, кръжоци към регионални, национални и европейски образователни структури, както и неправителствени организации, работещи с деца. Квалификационната степен "бакалавър" осигурява възможност за работа и в регионални инспекторати по образованието в структурите на Министерството на образованието и науката.

   Дипломираните бакалаври могат да продължат обучението си в магистърски програми в основните направления, застъпени в бакалавърското обучение.  

Последна промяна на 13 Февруари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол