web accessibility bulgarian flag english flag

Химия и Английски език

Професионално направление: Педагогика на обучението по…

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по химия и учител по английски език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

     

   В отговор на острата нужда от квалифицирани преподавателски кадри за системата на училищното образование, Химическият и Филологическият факултети на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“  разкриват съвместно нова  бакалавърска програма „Химия и английски език“ от учебната 2018/2019 г.

   Задачата на тази програма е да подготвя преподаватели по химия на български и английски език във всички степени на общото образование и преподаватели по английски език.

   Обучаемите в тази програма получават основна подготовка по химия,  английски език и специализирана педагогическа подготовка, в съответствие с държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител".

   Дипломираните специалисти могат да се реализират като учители по химия и английски език в държавните и части училища в страната, ръководители на специализирани школи, кръжоци към регионални, национални и европейски образователни структури, както и неправителствени организации, работещи с деца. Квалификационната степен "бакалавър" осигурява възможност за работа и в регионални инспекторати по образованието в структурите на Министерството на образованието и науката.

   Дипломираните бакалаври могат да продължат обучението си в магистърски програми в основните направления, застъпени в бакалавърското обучение.  

Последна промяна на 18 Януари 2018