уеб достъпен сайт български език английски език

Зелена химия и екоикономика

Професионално направление: Химически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: химик, експерт по екоикономика

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

Специалността „Зелена химия и екоикономика ” се реализира съвместно с Факултета по икономически и социални науки. Това е инициатива на Химическия факултет, мотивирана от актуалните политики за опазване на околната среда и преструктурирането на европейското икономическо пространство в парадигмата на т. нар. „Зелен преход“. Учебният план на специалността е изграден върху разбирането, че от критична важност за успешната реализация на тези политики са както експертните познания в областите на химията и икономиката, така и ефективната комуникация между двете научни области. Оттук следва и необходимостта от специалисти с интердисциплинарна подготовка, способни да преодолеят разломите между екоикономическите цели и технологичните възможности за постигането им. Обучението в бакалавърската програма предлага необходимата междудисциплинарна подготовка, обединяваща фундаментални знания и умения в областта на химията и съвременни научни знания и умения по икономика, необходими за ефективна реализация на политиките за Зелен преход към нисковъглеродна икономика и чиста околна среда.

Обучаемите по специалността се подготвят за извършване на следните дейности у нас и в чужбина:

  • проектиране и прилагане на икономически стратегии в производствени предприятия от различни области (металургия, битова химия, хранителна химия, строителна химия, фармация, козметика, медицински изделия и др.), с оглед ефективно използване на природните ресурси и постигане на целите за нисковъглеродна, енергоефективна и щадяща околната среда икономика;
  • прилагане на техники за предлагане и взeмане на основни решения в производствената и търговската дейност;
  • управление и обслужване на производствената дейност в химични, фармацевтични, биотехнологични, хранително-вкусови, металургични и други производства;
  • разработване на икономически анализи, диагностика и стратегии;
  • научно-приложни изследвания в областта на химията, фармацевтиката, биотехнологиите, нанотехнологиите, екологията и реализация на иновации.

Завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ могат да продължат обучението си по обявените магистърски програми в Химическия факултет или във Факултета по икономически и социални науки, както и във всяко друго висше училище.

Последна промяна на 25 Януари 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол