уеб достъпен сайт български език английски език

Педагогика на обучението по физическо възпитание

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по физическо възпитание

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

   Учебните планове на специалността „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ са изградени съобразно с Европейската система за трансфер и натрупване на кредити – ECTS. Студентите получават задълбочена професионална подготовка.

   В основата на добрата теоретична подготовка стои изучаването на следните фундаментални научни дисциплини: хуманитарни дисциплини (педагогика, психология, чужд език и др.); медико-биологични дисциплини (анатомия, физиология, спортна медицина и др.); специални дисциплини (теория и методика на физическото възпитание, теория и методика на спортната тренировка, управление на спорта и др.), което дава отлична професионална подготовка.

   Практическата подготовка на студентите се реализира посредством изучаване на редица спортни дисциплини, като лека атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, плуване, аеробика и много други.

   Придобиването на добра професионална квалификация се допълва успешно от включените учебни практики: водни спортове, ски курс, туризъм и ориентиране и стажантска практика, включваща участие в учебно-възпитателния процес по физическо възпитание и спорт в различни степени на средното училище.

   Завършилите студенти имат възможност за реализация като:

  • учители по физическо възпитание и спорт във всички етапи и степени на средното училище;
  • преподаватели и инструктори в различни форми на организирани и доброволни форми на двигателна ангажираност (спортни секции, фитнес клубове и др.);
  • консултант експерти в институции, работещи с подрастващи;
  • мениджъри в областта на физическото възпитание и спорта.

  Придобитата бакалавърска степен позволява продължаване на образованието за придобиване на по-висока степен – магистър, както във всички факултети на Пловдивския университет, така и във всички други висши училища у нас и в чужбина.

Последна промяна на 10 Юни 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол