уеб достъпен сайт български език английски език

Биоинформатика

Професионално направление: Биологически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: биоинформатик

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

   От 2004 г. за пръв път в България Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ откри и осъществява прием по бакалавърската специалност „Био­информатика“.

   Днес задачите на биоинформатиката са много широки. Най-общо те се свеждат до изграждане на система от информационни подходи, аналитични и теоретични методи, математически модели и компютърни симулационни техники за изучаване и моделиране на процесите в биологичните системи.

   Обучението включва както основни биологични дисциплини, така и предмети, тясно свързани с модерните информационни технологии и програмирането за нуждите на биоинформатиката. 

    В специалността се изучават молекулни основи на изграждане на живота, като основен обект на биоинформатиката. Паралелно с това се въвеждат основните подходи в информатиката, както и някои необходими теоретични математически дисциплини. Паралелно с основното запознаване с базите данни се изяснява ролята на Интернет за биоинформатиката, генериране на използваните бази данни, значението им и как тези бази се достигат и анализират.

   Освен това са предвидени редица дисциплини, свързани изследване на организацията и секвенцията на геномите, секвенционен анализ, анотация на секвенции, предричане на различни структури, експресия на гени и взаимодействия на различни протеини. В обучението се засягат и някои по-общи аспекти каквито са WEB базираното програмиране, компютърното моделиране, както и изучаването на операционни системи (UNIX, Linux) и езици за програмиране (Реаrl).

   Завършилите специалността могат да работят като биоинформатици във всички научни институти, свързани с биологията и информатиката; в лаборатории и фирми, свързани с производството на лекарства и биопродукти у нас и в чужбина.

   Дипломираните бакалаври имат възможност да продължат обучението си в ОКС „магистър“ по избрана от тях специалност.

   Специалността „Биоинформатика“ е акредитирана с оценка 9.49 от Националната агенция по оценяване и акредитация (протокол № 9/29.03.2021 г).

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол