web accessibility bulgarian flag english flag

Биоинформатика

Професионално направление: Биологически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: биоинформатик

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

      От 2004 г. за пръв път в Бъл­га­рия Пловдивският университет „Па­и­сий Хи­лен­дар­ски“ от­кри и осъ­ще­ствя­ва при­ем по ба­ка­лавър­ската спе­циал­ност „Био­ин­фор­ма­ти­ка“.

      Днес за­да­чи­те на био­ин­фор­ма­ти­ка­та са мно­го ши­ро­ки. Най-об­що те се свеж­дат до из­граж­да­не на си­сте­ма от ин­фор­ма­цион­ни под­хо­ди, ана­ли­тич­ни и тео­ре­тич­ни ме­то­ди, ма­те­ма­ти­че­ски мо­де­ли и ком­пютър­ни си­му­ла­цион­ни тех­ни­ки за изу­ча­ва­не и мо­де­ли­ра­не на про­це­си­те в био­ло­гич­ни­те си­сте­ми.

      Об­уче­ние­то включ­ва как­то ос­нов­ни био­ло­гич­ни дис­ци­пли­ни, та­ка и пред­ме­ти, тяс­но свър­за­ни с мо­дер­ни­те ин­фор­ма­цион­ни тех­но­ло­гии и про­гра­ми­ра­нето за нуж­ди­те на био­ин­фор­ма­ти­ка­та. Ос­нов­ният ак­цент в об­уче­ние­то е в област­та на мо­ле­ку­ляр­на­та био­ло­гия, мо­ле­ку­ляр­на­та ге­не­ти­ка, про­гра­ми­ра­не­то в био­ин­фор­ма­ти­ка­та, ин­фор­ма­цион­но­то мо­де­ли­ра­не, ево­лю­ци­он­ни­те мо­де­ли и др.

      За­вър­ши­ли­те спе­циал­ност­та мо­гат да ра­бо­тят ка­то био­ин­фор­ма­ти­ци във всич­ки на­уч­ни ин­сти­ту­ти, свър­за­ни с био­ло­гия­та и ин­фор­ма­ти­ка­та; в ла­бо­ра­то­рии и фир­ми, свър­за­ни с про­из­вод­ство­то на ле­кар­ства и био­про­дук­ти, у нас и в чуж­би­на. Ди­п­ло­ми­ра­ни­те ба­ка­ла­ври имат възможност да продъл­жат об­уче­ние­то си в ОКС „магистър“ по из­бра­на от тях спе­циал­ност.

      Спе­циал­ност­та „Био­ин­фор­ма­ти­ка“ има ви­со­ка ак­ре­ди­та­ци­он­на оцен­ка от На­цио­нал­на­та аген­ция за оце­ня­ва­не и ак­ре­ди­та­ция.

Последна промяна на 19 Януари 2017