web accessibility bulgarian flag english flag

Биоинформатика

Професионално направление: Биологически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: биоинформатик

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

        От 2004 г. за пръв път в България Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ откри и осъществява прием по бакалавърската специалност „Биоинформатика“.

        Днес задачите на биоинформатиката са много широки. Най-общо те се свеждат до изграждане на система от информационни подходи, аналитични и теоретични методи, математически модели и компютърни симулационни техники за изучаване и моделиране на процесите в биологичните системи.

        Обучението включва както основни биологични дисциплини, така и предмети, тясно свързани с модерните информационни технологии и програмирането за нуждите на биоинформатиката. Основният акцент в обучението е в областта на молекулярната биология, молекулярната генетика, програмирането в биоинформатиката, информационното моделиране, еволюционните модели и др.

        Завършилите специалността могат да работят като биоинформатици във всички научни институти, свързани с биологията и информатиката; в лаборатории и фирми, свързани с производството на лекарства и биопродукти у нас и в чужбина.

        Дипломираните бакалаври имат възможност да продължат обучението си в ОКС „магистър“ по избрана от тях специалност.

        Специалността „Биоинформатика“ има висока акредитационна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация.

 

Последна промяна на 06 Февруари 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg