web accessibility bulgarian flag english flag

Молекулярна биология

Професионално направление: Биологически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: молекулярен биолог

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение №1

 

    Молекулярната биология е една от най-бързо развиващите се модерни биологични науки. Тя изучава молекулните механизми и генетичната обусловеност на специфичните за живата природа процеси. В учебния план са включени дисциплини като молекулярна имунология, молекулярна генетика, молекулярна биотехнология, молекулярна еволюция, биоинформатичен анализ и др. Лабораторните упражнения запознават студентите със съвременните методи за изолиране и анализ на ДНК, РНК и белтъци, PCR, клониране на гени, SDS-PAGE и Western blot, ензимен анализ. Предвидено е засилено обучение по английски език.

     Завършилите специалисти могат да работят в научноизследователски институти, във фармацевтичната, хранително-вкусовата и аграрната промишленост, в криминалистиката, както и в биотехнологични, биохимични, клинични, генетични и медицински лаборатории. Обучението е съобразено с европейските стандарти, което дава възможност за специализации и реализация в чужбина. Дипломираните бакалаври имат възможност да продължат обучението си в ОКС „магистър“ по избрана от тях специалност.

     Специалността „Молекулярна биология“ има висока акредитационна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация.

    

 

Последна промяна на 16 Януари 2019