уеб достъпен сайт български език английски език

Микробиология и вирусология

Професионално направление: Биологически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: микробиолог

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

  

    Микробиологията е биологична наука, която изучава микроскопичните организми. Повсеместното разпространение на микроорганизмите, бързо им възпроизвеждане и особеностите на метаболизма оказват влияние върху всички форми на живот.

   Развитието на микробиологията предоставя нови възможности в областта на лечението, профилактиката, превенцията и контрола на много инфекциозни заболявания. Проучването на свойствата на патогенните микроорганизми позволява да се получат в индустриален мащаб ваксини, серуми и други лекарства и да бъдат преодолени редица заболявания.

   По време на обучението си в специалността „Микробиология и вирусология“ студентите, освен общобиологична подготовка, ще получат познания за устройството и систематиката на различните групи микроорганизми; за микробния метаболизъм; за взаимодействието на микроорганизмите със заобикалящата ги среда, за възможностите за индустриално производство на протеин, аминокиселини, витамини, ензими, интерферон, инсулин, човешки растежен хормон, органични киселини, алкохоли, полизахариди, антибиотици, стероиди и други полезни продукти по микробиологичен път.

   Обучението е фокусирано и върху биологията на вирусите и вирусните заболявания, включително разпространението, физиологията, молекулярната биология, екологията, еволюцията и клиничните аспекти.

    Изучават се специфични дисциплини, като: имунология, микробна патогенеза; микробна генетика; индустриална и санитарна микробиология и др. Студентите ще получат не само теоретична, но и практическa подготовка за микробиологични изследвания и диагностика в клиничната практика и промишлеността.

   Биологическият факултет разполага със съвременна материално-техни­ческа и информационна база за реализация на оптимален процес на обучение по специалността. Оборудвани са учебни зали, научни и учебни лаборатории, снабдени със съвременна техника; компютърни зали и 24-часов достъп до интернет.

    Успешно дипломираните бакалаври имат възможности за реализация, като микробиолози в научноизследователски институти, висши училища, медико-диагностични лаборатории, микробиологични лаборатории в областта на хранително – вкусовата промишленост, индустриалната микробиология, пречиствателни станции, районни инспекции по опазване на околната среда, държавни институции, обслужващи здравеопазването и образованието.

    Дипломираните бакалаври имат възможност да продължат обучението си в ОКС „магистър“ по избрана от тях специалност.

    Специалността „Микробиология и вирусология“ е акредитирана с оценка 9.49 от Националната агенция по оценяване и акредитация (протокол № 9/29.03.2021 г).

Последна промяна на 12 Февруари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол