уеб достъпен сайт български език английски език

Микробиология и вирусология

Професионално направление: Биологически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: микробиолог

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

  

  Микробиологията е биологична наука, която изучава микроскопичните организми. Повсеместното разпространение на микроорганизмите, бързо им възпроизвеждане и особеностите на метаболизма оказват влияние върху всички форми на живот. Микроорганизмите участват като ключови звена в циклите на биогенни елементи като въглерод, азот, сяра, фосфор и др.

  Микроорганизмите могат да синтезират голямо разнообразие от съединения, с икономическо значение. Понастоящем, с микроорганизми-продуценти в индустриален мащаб, се получават: микробиален протеин, аминокиселини, витамини, ензими, интерферон, инсулин, човешки растежен хормон, органични киселини, алкохоли, полизахариди, антибиотици, стероиди и други полезни продукти. Уникалните ферментационни способности на микроорганизмите се прилагат при производството на редица хранителни продукти.  Достиженията на микробиологията се използват и в небиологични производства, което допринася за решаване на проблема с горивата и енергията.

  Развитието на микробиологията предоставя нови възможности в областта на лечението, профилактиката, превенцията и контрола на много инфекциозни заболявания. Проучването на свойствата на патогенните микроорганизми позволява да се получат в индустриален мащаб ваксини, серуми и други лекарства и да бъдат преодолени редица заболявания.

  В науката Микробиология са включени няколко основни клона: бактериология (изучава бактериите), вирусология (изучава  вирусите), микология (изучава гъбите), паразитология (изучава паразитите) и фикология (изучава микроводораслите).

  По време на обучението си в специалността „Микробиология и вирусология“ студентите, освен общобиологична подготовка, ще получат познания за устройството и систематиката на различните групи микроорганизми; за микробния метаболизъм; за взаимодействието на микроорганизмите със заобикалящата ги среда, включително формите на взаимоотношения помежду им и симбиотичните асоциации на микроорганизми с растения, животни и човек. 

  Обучението ще бъде фокусирано и върху биологията на вирусите и вирусните заболявания, включително разпространението, физиологията, молекулярната биология, екологията, еволюцията и клиничните аспекти.

  Обучението ще акцентува и върху специфични области на науката, като: имунология (изследва имунната система и функционирането ú), микробна патогенеза (изучава болестотворни микроорганизми и болестния процес - етиология и епидемиология); микробна генетика (изучава организацията на наследствения материал, природата на изменчивостта, обмяната на генетичен материал); микробиология на храните и др. В обучението са включени съвременни изследователски направления от областта на молекулярната биология и биоинформатика, свързани с микробиологията, като „микробна геномика” и „микробиом”.

  Студентите ще получат не само теоритичнa, но и практическa подготовка за микробиологични изследвания и диагностика в клиничната практика и промишлеността.

  Биологическият факултет разполага със съвременна материално-техни­ческа и информационна база за реализация на оптимален процес на обучение по специалността. Оборудвани са учебни зали, научни и учебни лаборатории, снабдени със съвременна техника; компютърни зали и 24-часов достъп до интернет.

  Успешно дипломираните бакалаври имат възможности за реализация, като микробиолози в научноизследователски институти, висши училища, медико-диагностични лаборатории, микробиологични лаборатории в областта на промишлената микробиология, пречиствателни станции, районни инспекции по опазване на околната среда, държавни институции, обслужващи здравеопазването и образованието.

  Дипломираните бакалаври имат възможност да продължат обучението си в ОКС „магистър“ по избрана от тях специалност.

  Специалността „Микробиология и вирусология“ е в процедура по акредитация.

Последна промяна на 28 Януари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол