web accessibility bulgarian flag english flag

Биология

Професионално направление: Биологически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: биолог

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

По време на обучението си студентите биолози получават  познания и подготовка по основни биологични дисциплини – ботаника, зоология, анатомия и физиология на човека, екология, генетика, микробиология, биохимия, клетъчна биология, ембриология и хистология, молекулярна биология и генно инженерство. Задължителните и избираемите дисциплини от учебния план са академично и технически обезпечени. Учебният план, учебните програми и съдържанието на учебния процес са предпоставка и сигурна база за придобиване на знания по всички фундаментални биологични направления.

Биологическият факултет разполага със съвременна материално-техническа и информационна база за реализация на оптимален процес на обучение по специалността „Биология“. Оборудвани са учебни зали за лекционна, семинарна и практическа дейност с възможности за мултимедийни презентации; научни и учебни лаборатории, снабдени със съвременна техника; литература и условия за самостоятелна работа в Университетската библиотека; компютърни зали и 24-часов достъп до интернет. На разположение на обучаващите се по специалността са и университетските бази за провеждане на летни учебни практики по българското Черноморие и в Родопите.

Успешно дипломиралите се студенти имат възможности за добра реализация благодарение на своята теоретична и практическа подготовка. Завършилите специалността ще могат да провеждат научноизследователска дейност и да решават различни задачи в областта на биологията като цяло. Те ще могат да работят в различни научноизследователски звена на БАН; в учебни и производствени биологични лаборатории и институти; във висши училища, както и в държавни институции, обслужващи здравеопазването и образованието.

Дипломираните бакалаври имат възможност да продължат обучението си в ОКС „магистър“ по избрана от тях специалност.

Специалността „Биология“ има висока акредитационна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Последна промяна на 15 Януари 2019