уеб достъпен сайт български език английски език

Биология и английски език

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по биология и учител по английски език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

  Засиленото изучаване на чужди езици в училищата доведе до необходимостта от преподаватели, които да водят различните дисциплини (включително биология) на чужд език. За да отговори на тази потребност, Биологическият факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“ съвместно с Филологическия факултет откри специалността „Биология и английски език“ от учебната 2012/2013 година.

  В тази специалност студентите имат възможност – от една страна – да усвоят системни знания за основните биологически и педагогически науки чрез разнообразни форми на организация на учебния процес, а от друга страна – да се запознаят с историята и съвременното състояние на английския език и английската литература.

  Завършилите получават образователно-квалификационната степен „бакалавър“ с професионална квалификация „учител по биология“ и „учител по английски език“. Това им дава равностойни възможности за реализация като учители по биология и по английски език в основното и в средното училище или да преподават биология на английски език, а също така и да се изявят професионално като ръководители на школи, кръжоци и други ученически групи към общински центрове за работа с деца и в различни неправителствени организации.

  Дипломирането е въз основа на държавен изпит или защита на дипломна работа по биология и държавен изпит или защита на дипломна работа по английски език.

  Дипломираните бакалаври имат възможност да продължат обучението си в ОКС „магистър“ по избрана от тях специалност в биологическо, филологическо или педагогическо направление. Освен това те могат да работят и като преводачи на специализирана биологична литература, научни публикации, в международни научни проекти и др.

 Специалността „Биология и английски езике акредитирана с оценка 9.16 от Националната агенция по оценяване и акредитация (протокол № 4/22.02.2021 г.).

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол