web accessibility bulgarian flag english flag

Биология и английски език

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по биология и учител по английски език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

      Засиленото изучаване на чужди езици в училищата доведе до необходимостта от преподаватели, които да водят различните дисциплини (включително биология) на чужд език. За да отговори на тази потребност, Биологическият факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“ съвместно с Филологическия факултет откри специалността „Биология и английски език“ от учебната 2012/2013 година.

      В та­зи спе­циал­ност сту­ден­ти­те имат въ­змож­ност – от една страна – да усво­ят си­стем­ни зна­ния за ос­нов­ни­те био­ло­ги­че­ски и пе­да­го­ги­че­ски нау­ки чрез раз­но­об­раз­ни фор­ми на ор­га­ни­за­ция на учеб­ния про­цес, а от друга страна – да се запознаят с историята и съвременното състояние на английския език и английската литература.

      За­вър­ши­ли­те по­лу­ча­ват об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­цион­ната сте­пен „ба­ка­лавър“ с про­фе­си­онал­на ква­ли­фи­ка­ция „учи­тел по био­ло­гия“ и „учи­тел по английски език“. То­ва им да­ва рав­но­стой­ни въ­змож­но­сти за ре­а­ли­за­ция ка­то учи­те­ли по био­ло­гия и по английски език в ос­нов­но­то и в сред­но­то учи­ли­ще или да преподават биология на английски език, а съ­що та­ка и ка­то ръ­ко­во­ди­те­ли на шко­ли, кръ­жо­ци и дру­ги уче­ни­че­ски гру­пи към об­щин­ски цен­тро­ве за ра­бо­та с де­ца и в раз­лич­ни не­пра­ви­тел­стве­ни ор­га­ни­за­ции.

           Ди­пло­ми­ра­ни­те ба­ка­ла­ври имат възможност да продъл­жат об­уче­ние­то си в ОКС „магистър“ по из­бра­на от тях спе­циал­ност в био­ло­ги­че­ско,  филологическо или пе­да­го­ги­че­ско на­пра­вле­ние.Освен това те могат да работят и като преводачи на специализирана биологична литература, научни публикации, международни научни проекти и др. Дип­ло­ми­ра­не­то е въз ос­но­ва на дър­жа­вен из­пит или за­щи­та на дип­лом­на ра­бо­та по би­о­ло­гия и дър­жа­вен из­пит или за­щи­та на дип­лом­на ра­бо­та по английски език.

      Спе­циал­ност­та „Биология и английски език“ има ви­со­ка ак­ре­ди­та­ци­он­на оцен­ка от На­цио­нал­на­та аген­ция за оце­ня­ва­не и ак­ре­ди­та­ция.

Последна промяна на 16 Януари 2019