уеб достъпен сайт български език английски език

Екология и опазване на околната среда

Професионално направление: Биологически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: еколог

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

  

   Обучението на студентите по специалността „Екология и опазване на околната среда“ се осъществява на интегрирана, съдържателна научна и практическа основа. Подготовката протича в две основни фази, като първата е основополагаща, а втората – надграждаща със специфични дисциплини и теренни практики.

   Студентът еколог усвоява специфични знания за съвременните технологии за обработка и пречистване на флуиди и твърди отпадъци; състоянието на климата и водите, почвите и въздуха; методите и критериите за оценка на състоянието на околната среда, нейното замърсяване и въздействието му върху природните екосистеми; запознава се с методите на екологичния мониторинг, както и с българското и международното законодателство в областта на околната среда. С периодичното актуализиране на учебните програми и планове се създават условия за изграждане на специалисти еколози според европейските норми и изисквания. Качеството на обучението по специалността „Екология и опазване на околната среда“ се гарантира и от високото ниво на академичния състав, както и от съвременната материално-техническа база за лабораторна и теренна работа. Практическите занятия на студентите се провеждат в университетските бази в гр. Царево и в Родопите.

   Дипломираният еколог може да се реализира като ръководител и изпълнител в дирекциите на националните паркове и резервати; в инспекции по опазване на околната среда, басейнови дирекции, хигиенно-епидемиологични инспекции; в местни и национални институции в областта на околната среда и НПО; в държавни и частни училища за подготовка на еколози; в научни институти; в национални и международни организации с дейности в областта на екологията.

  Дипломираните бакалаври имат възможност да продължат обучението си в ОКС „магистър“ по избрана от тях специалност.

  Специалността „Екология и опазване на околната среда“ е в процедура по акредитация.

Последна промяна на 10 Юни 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол