web accessibility bulgarian flag english flag

Екология и опазване на околната среда

Професионално направление: Биологически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: еколог

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

     Об­уче­ние­то на сту­ден­ти­те по спе­циал­ността „Еко­ло­гия и опазване на околната среда“ се осъ­ще­ствя­ва на ин­те­гри­ра­на, съ­дър­жа­тел­на на­уч­на и прак­ти­че­ска ос­но­ва. Под­го­тов­ка­та протича в две ос­нов­ни фа­зи, ка­то пър­ва­та е ос­но­во­по­ла­га­ща, а вто­ра­та – над­граж­да­ща със спе­ци­фич­ни дис­ци­пли­ни и те­рен­ни прак­ти­ки.

      Учеб­ният план, учеб­ни­те про­гра­ми и съ­дър­жа­ние­то на об­уче­ние­то са пред­по­став­ка и си­гур­на ос­но­ва за при­до­би­ва­не на со­лид­ни тео­ре­тич­ни знания и прак­ти­че­ски уме­ния в област­та на при­род­ни­те нау­ки – бо­та­ни­ка, зо­о­ло­гия, ми­к­ро­био­ло­гия, еко­ло­гия, ана­то­мия и фи­зио­ло­гия, ге­не­ти­ка, био­хи­мия. Сту­ден­тът еко­лог усвоява специфични зна­ния за съ­вре­мен­ни­те тех­но­ло­гии за об­ра­бот­ка и пре­чи­ства­не на флуи­ди и твър­ди от­па­дъ­ци; съ­стоя­ние­то на кли­ма­та и во­ди­те, поч­ви­те и въ­зду­ха; ме­то­ди­те и кри­те­ри­и­те за оцен­ка на съ­стоя­ние­то на окол­на­та сре­да, нейното за­мър­ся­ва­не­ и въ­здей­ствие­то му вър­ху при­род­ни­те еко­си­сте­ми; за­поз­нава се с ме­то­ди­те на еко­ло­гич­ния мо­ни­то­ринг, как­то и с бъл­гар­ското и меж­ду­на­род­ното за­ко­но­да­тел­ство в област­та на окол­на­та сре­да. С ак­ту­а­ли­зирането на учеб­ни­те про­гра­ми и пла­но­ве се съ­зда­ват усло­вия за из­граж­да­не на спе­циа­ли­сти еко­ло­зи спо­ред ев­ро­пей­ски­те нор­ми и изис­ква­ния. Ка­че­ство­то на об­уче­ние­то по еко­ло­гия и опазване на околната се га­ран­ти­ра и от ви­со­ко­то ни­во на ака­де­мич­ния съ­став на Био­ло­ги­че­ския фа­ку­лтет, а та­ка съ­що и от съ­вре­мен­на­та ма­те­ри­ал­но-тех­ни­че­ска ба­за за ла­бо­ра­тор­на и те­рен­на ра­бо­та. Прак­ти­че­ски­те за­ня­тия на сту­ден­ти­те се про­веж­дат в уни­вер­си­тет­ски­те ба­зи в гр. Ца­ре­во и в Ро­до­пи­те.

      Ди­пло­ми­ра­ният еко­лог мо­же да се ре­а­ли­зи­ра ка­то ръ­ко­во­ди­тел и из­пъл­ни­тел в ди­рек­ци­и­те на на­цио­нал­ни­те пар­ко­ве и ре­зер­ва­ти; в ин­спек­ции по опаз­ва­не на окол­на­та сре­да, ба­сей­но­ви ди­рек­ции, хи­гиен­но-епи­де­ми­о­ло­гич­ни ин­спек­ции; в мест­ни и на­цио­нал­ни ин­сти­ту­ции в област­та на окол­на­та сре­да и НПО; в дър­жав­ни и част­ни учи­ли­ща за под­го­тов­ка на еко­ло­зи; в на­уч­ни ин­сти­ту­ти; в на­цио­нал­ни и меж­ду­на­род­ни ор­га­ни­за­ции с дей­но­сти в област­та на еко­ло­гия­та; в еко­ло­гич­ната по­ли­ция. Ди­пло­ми­ра­ни­те ба­ка­ла­ври имат възможност да продъл­жат об­уче­ние­то си в ОКС „магистър“ по из­бра­на от тях спе­циал­ност.

      Спе­циал­ност­та „Еко­ло­гия и опаз­ва­не на окол­на­та сре­да“ има ви­со­ка ак­ре­ди­та­ци­он­на оцен­ка от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Последна промяна на 18 Януари 2018