web accessibility bulgarian flag english flag

Екология и опазване на околната среда

Професионално направление: Биологически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: еколог

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

   Обучението на студентите по специалността „Екология и опазване на околната среда“ се осъществява на интегрирана, съдържателна научна и практическа основа. Подготовката протича в две основни фази, като първата е основополагаща, а втората – надграждаща със специфични дисциплини и теренни практики.

   Учебният план, учебните програми и съдържанието на обучението са предпоставка и сигурна основа за придобиване на солидни теоретични знания и практически умения в областта на природните науки – ботаника, зоология, микробиология, екология, анатомия и физиология, генетика, биохимия. Студентът еколог усвоява специфични знания за съвременните технологии за обработка и пречистване на флуиди и твърди отпадъци; състоянието на климата и водите, почвите и въздуха; методите и критериите за оценка на състоянието на околната среда, нейното замърсяване и въздействието му върху природните екосистеми; запознава се с методите на екологичния мониторинг, както и с българското и международното законодателство в областта на околната среда. С актуализирането на учебните програми и планове се създават условия за изграждане на специалисти еколози според европейските норми и изисквания. Качеството на обучението по екология и опазване на околната среда се гарантира и от високото ниво на академичния състав на Биологическия факултет, а така също и от съвременната материално-техническа база за лабораторна и теренна работа. Практическите занятия на студентите се провеждат в университетските бази в гр. Царево и в Родопите.

   Дипломираният еколог може да се реализира като ръководител и изпълнител в дирекциите на националните паркове и резервати; в инспекции по опазване на околната среда, басейнови дирекции, хигиенно-епидемиологични инспекции; в местни и национални институции в областта на околната среда и НПО; в държавни и частни училища за подготовка на еколози; в научни институти; в национални и международни организации с дейности в областта на екологията; в екологичната полиция.

   Дипломираните бакалаври имат възможност да продължат обучението си в ОКС „магистър“ по избрана от тях специалност.

   Специалността „Екология и опазване на околната среда“ има висока акредитационна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация.

 

Последна промяна на 15 Януари 2019