уеб достъпен сайт български език английски език

Биология и химия

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по биология и учител по химия

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

   В тази специалност студентите имат възможност да усвоят системни знания за основните биологически, химически и педагогически науки чрез разнообразни форми на организация на учебния процес.

  Завършилите получават образователно-квалификационната степен „бакалавър“ с професионална квалификация „учител по биология“ и „учител по химия“. Това им дава равностойни възможности за реализация като учители по биология и по химия в основното и в средното училище, а също така и като ръководители на школи, кръжоци и други ученически групи към общински центрове за работа с деца и в различни неправителствени организации.

  Дипломирането е въз основа на държавен изпит или защита на дипломна работа по биология и държавен изпит или защита на дипломна работа по химия.

  Дипломираните бакалаври имат възможност да продължат обучението си в ОКС „магистър“ по избрана от тях специалност в биологическо, химическо или педагогическо направление.

  Специалността „Биология и химия“ е в процедура по акредитация.

Последна промяна на 10 Юни 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол