уеб достъпен сайт български език английски език

Медицинска биология

Професионално направление: Биологически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: медицински биолог

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

   Съвременните постижения в областта на биологията и медицината доведоха до непрекъснато растяща потребност от експерти по медицинска биология, владеещи специфични лабораторни техники и процедури. За да отговори на тази нужда, Биологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ откри през 2009 г. специалността „Медицинска биология“, която е първата по рода си в страната.

   Обучението по специалността „Медицинска биология“ се основава на интердисциплинарни подходи при изучаването на ключовите биологични механизми, лежащи в основата на редица заболявания при човека. Завършилите тази специалност придобиват експертни знания и умения по медицинска биология и тяхната роля е да осигурят научно-приложната база на медицината, включваща разработване на нови методи и средства за диагностика и лечение на различни заболявания. Основна цел е внедряването на научните открития в медицинската практика и разпространението на тези познания сред широката общественост. Експертите по медицинска биология осъществяват връзката между науката, медицинската практика и общественото здравеопазване.

   Завършилите бакалавърска степен по медицинска биология могат да намерят реализация в изследователски биомедицински институти и учебни заведения; в клинични лаборатории, както и в различни сектори на здравеопазването.

   Дипломираните бакалаври имат възможност да продължат обучението си в ОКС „магистър“ по избрана от тях специалност.

   Специалността „Медицинска биология“ е акредитирана с оценка 9.49 от Националната агенция по оценяване и акредитация (протокол № 9/29.03.2021 г).

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол