web accessibility bulgarian flag english flag

Фармацевтични биотехнологии

Професионално направление: Биотехнологии

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: биотехнолог във фармацевтичните производства

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

      Обучението за придобиване на ОКС „бакалавър“ в специалността „Фармацевтични биотехнологии“ има за цел да даде на сту­ден­ти­те теоретични познания и практически умения по основните биотехнологични дисциплини в областта на фармацевтичната индустрия, като поставя акцент върху биологичните основи на този тип технологични процеси както на клетъчно, така и на молекулярно ниво. В хода на обучението студентите усвояват умения за разработване, мониторинг и управление на технологии за получаване на биопродукти, базирани на контролирано използване на биологични системи и процеси. Учебният план е балансиран както по отношение на общобиологичните и съвременните биотехнологични дисциплини, така и по отношение на теоретичните и практическите занятия на студентите.

      Дипломираните бакалаври имат разнообразни възможности за кариерно развитие, свързани с научноизследователска и производствена дейност за получаване и приложение на биопродукти (антибиотици, витамини, ензими, хормони, аминокиселини, ваксини). Професионалният облик на фармацевтичните биотехнолози ще им позволи да организират и провеждат технологични процеси в производствени условия в различни фармацевтични, биотехнологични и хранително-вкусови предприятия, специализирани микробиологични и медико-биологични лаборатории, както и в държавни институции, обслужващи здравеопазването, екологията и образованието.

      Ди­пло­ми­ра­ни­те ба­ка­ла­ври имат възможност да продъл­жат об­уче­ние­то си в ОКС „магистър“ по из­бра­на от тях спе­циал­ност.

      Специалността „Фармацевтични биотехнологии“ е акредитирана от Националната агенция по оценяване и акредитация.

Последна промяна на 16 Март 2018