уеб достъпен сайт български език английски език

Приложна математика

Професионално направление: Математика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: математик

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение №1

 

   В обучението по специалността „Приложна математика“ е застъпено изучаването на математически и информатични дисциплини, като е даден превес на математическото моделиране и информационните технологии. Част от дисциплините в учебния план са избираеми, което дава възможност на студентите да се подготвят по-задълбочено в избрана от тях област на приложната математика, както и да прослушат специализирани курсове в областта на математиката, информатиката, икономиката, бизнеса, правото, психологията, философията, езиковото обучение и др.

   Дипломираните студенти от специалност „Приложна математика“ са подготвени да прилагат математическия апарат, съчетан с новите информационни технологии, в различни области на човешката дейност – в банки и застрахователни дружества, в икономиката и търговията, в научноизследователски групи и много други.

   Завършилите магистърска степен имат възможност да продължат обучението си за получаване на образователната и научна степен „доктор“ и да се реализират като преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти, както и като експерти в частни и публични организации, при което придобиват конкурентно предимство за по-високи позиции на работното място.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол