уеб достъпен сайт български език английски език

Софтуерни технологии и дизайн

Професионално направление: Информатика и компютърни науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: информатик

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

   В учебния план на специалността „Софтуерни технологии и дизайн“ са застъпени научни и приложни познания от области, необходими за специалността, като графичен дизайн, обектно ориентирано програмиране, създаване на графичен потребителски интерфейс, уебпрограмиране и дизайн, компютърни мрежи и комуникации, програмиране на приложения за мобилни устройства, информационни технологии в интернет, бази от данни, бизнес информационни системи, електронна търговия, приложна математика и др. Част от дисциплините в учебния план са избираеми, което дава възможност на студентите да профилират обучението си по специалността, както и в областите на информатиката, информационните и комуникационните технологии, математиката, икономиката, правото, психологията, философията, езиковото обучение и др.

   Специалността Софтуерни технологии и дизайн“ е предимно с приложна насоченост. Тя осигурява базова широкопрофилна подготовка за прилагане на съвременни софтуерни технологии в различни области на човешката дейност чрез задължителните фундаментални дисциплини, включени в учебния план. Специалността набляга на формирането на практически умения за изграждане на дизайн на различни видове компютърни приложения.

   Дипломираните студенти от специалността Софтуерни технологии и дизайн“ имат големи възможности за реализация навсякъде, където софтуерните технологии се използват като инструмент за получаване на практически резултати: в софтуерни фирми, фирми от кино- и видеоиндустрията, рекламни агенции, печатници, в промишлеността, търговията, както и в научноизследователски групи.

   Завършилите магистърска степен имат възможност да продължат обучението си за получаване на образователната и научна степен „доктор“ и да се реализират като преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти, както и като експерти в частни и публични организации, при което придобиват конкурентно предимство за по-високи позиции на работното място.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол