web accessibility bulgarian flag english flag

Софтуерни технологии и дизайн

Професионално направление: Информатика и компютърни науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: информатик

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

     В учеб­ния план на специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ са за­стъ­пе­ни на­уч­ни и при­лож­ни поз­на­ния от обла­сти, необхо­ди­ми за спе­циал­ност­та, ка­то графичен дизайн, обектноориентирано програмиране, създаване на графичен потребителски интерфейс, уебпрограмиране и дизайн, компютърни мрежи и комуникации, програмиране на приложения за мобилни устройства, информационни технологии в интернет, бази от данни, бизнес информационни системи, електронна търговия, приложна математика и др. Част от дис­ци­пли­ни­те в учеб­ния план са из­би­ра­е­ми, ко­ето да­ва въ­змож­ност на сту­ден­ти­те да про­фи­ли­рат об­уче­ние­то си по спе­циал­ност­та, как­то и в обла­сти­те на ин­фор­ма­ти­ка­та, информационните и комуникационните технологии, ма­те­ма­ти­ка­та, ико­но­ми­ка­та, пра­во­то, психо­ло­гия­та, фи­ло­со­фия­та, ези­ко­во­то об­уче­ние и др.

     Специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ е предимно с приложна насоченост. Тя осигурява базова широкопрофилна подготовка за прилагане на съвременни софтуерни технологии в различни области на човешката дейност чрез задължителните фундаментални дисциплини, включени в учебния план. Специалността набляга на формирането на практически умения за изграждане на дизайн на различни видове компютърни приложения.

     Дипломираните студенти от специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ имат големи възможности за реализация навсякъде, където софтуерните технологии се използват като инструмент за получаване на практически резултати: в софтуерни фирми, фирми от кино- и видеоиндустрията, рекламни агенции, печатници, в промишлеността, търговията, както и в научноизследователски групи.

     Завършилите ма­ги­стър­ска сте­пен имат въ­змож­ност да продължат обучението си за получаване на образователната и научна степен „доктор“ и да се реализират ка­то пре­по­да­ва­те­ли и на­уч­ни ра­бот­ни­ци във висши училища и научни институти, както и като експерти в частни и публични организации, при което придобиват конкурентно предимство за по-високи позиции на работното място.

Последна промяна на 19 Януари 2017