уеб достъпен сайт български език английски език

Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по математика, информатика и информационни технологии с компетенции по образователен мениджмънт

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

вж. Приложение № 3 за филиала в гр. Смолян

 

     Специалността Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ осигурява базова широкопрофилна подготовка по информационни технологии, математика и информатика, както и необходимите за кадрите в образователната сфера психология, педагогика, методика и управление на образованието. Завършилите специалността притежават фундаментални знания в областта на информационните технологии и работата с компютърни мрежи, операционни системи, бази от данни, компютърна графика, обектно ориентирано програмиране, структури от данни и алгоритми, както и в математическите области: алгебра, геометрия, диференциално и интегрално смятане, вероятности и статистика, числени методи, дискретна математика, диференциални уравнения. Освен това като учители те имат знания по: психология; педагогика; методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии; училищните курсове по алгебра, геометрия, анализ, информатика и информационни технологии. С избираемите дисциплини студентите се подготвят по-задълбочено в избрана от тях област в математиката, информатиката, информационните и комуникационните технологии, педагогиката, а с факултативните дисциплини могат да изучават специализирани курсове в областта на икономиката, бизнеса, правото, психологията, философията, езиковото обучение и други. В процеса на обучение те придобиват и допълнителни умения и знания, като самостоятелно търсене и събиране на необходима информация в литературни източници и в интернет, разработване, оформяне и мултимедийно презентиране на различни проекти, доклади и съобщения, достатъчно добро владеене на английски език в областта на изучаваната специалност.

     Фундаменталната подготовка по информационни технологии, математика, информатика и мениджмънт дава възможност на завършилите специалността да работят като учители, възпитатели и директори в българските училища, като ръководители в регионални инспекторати и други структури за управление на образованието.

     Завършилите магистърска степен имат възможност да продължат обучението си за получаване на образователната и научна степен „доктор“ и да се реализират като преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти, както и като експерти в частни и публични организации, при което придобиват конкурентно предимство за по-високи позиции на работното място.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол