web accessibility bulgarian flag english flag

Математика

Професионално направление: Математика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: математик

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

      В хода на обуче­нието по специалност „Математика“ се изучават ос­нов­ни дис­ци­п­ли­ни от ал­ге­бра­та, гео­ме­трия­та, ма­те­ма­ти­че­ския ана­лиз, ма­те­ма­ти­че­ско­то мо­де­ли­ра­не и ин­фор­ма­ти­ка­та. Част от дис­ци­пли­ни­те в учеб­ния план са из­би­ра­е­ми, ко­ето да­ва въ­змож­ност на сту­ден­ти­те да се под­го­твят по-за­дъл­бо­че­но в из­бра­на от тях ма­те­ма­ти­че­ска област, как­то и да прос­лу­шат спе­циа­ли­зи­ра­ни кур­со­ве в област­та на ин­фор­ма­ти­ка­та, ико­но­ми­ка­та, биз­не­са, пра­во­то, психо­ло­гия­та, фи­ло­со­фия­та, ези­ко­во­то об­уче­ние и др.

      Дипломираните студенти от спе­циал­ност „Математика“ са под­гот­ве­ни да при­ла­гат зна­ния­та си в раз­лич­ни обла­сти на чо­веш­ка­та дей­ност. Тяхната солидна математическа подготовка ги прави особено подходящи кандидати за специализация в математическата икономика, банковото дело, когнитивните науки, лингвистиката, биологията, химията, физиката, философията и др.

За­върш­илите ма­ги­стър­ска сте­пен имат въ­змож­ност да продължат обучението си за получаване на образователната и научна степен „доктор“ и да се реализират ка­то пре­по­да­ва­те­ли и на­уч­ни ра­бот­ни­ци във висши училища и научни институти, както и като експерти в частни и публични организации, при което придобиват конкурентно предимство за по-високи позиции на работното място.

Последна промяна на 19 Януари 2017