уеб достъпен сайт български език английски език

Математика

Професионално направление: Математика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: математик

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

    В хода на обучението по специалността „Математика“ се изучават основни дисциплини от алгебрата, геометрията, математическия анализ, математическото моделиране и информатиката. Част от дисциплините в учебния план са избираеми, което дава възможност на студентите да се подготвят по-задълбочено в избрана от тях математическа област, както и да прослушат специализирани курсове в областта на информатиката, икономиката, бизнеса, правото, психологията, философията, езиковото обучение и др.

   Дипломираните студенти от специалността Математика“ са подготвени да прилагат знанията си в различни области на човешката дейност. Тяхната солидна математическа подготовка ги прави особено подходящи кандидати за специализация в математическата икономика, банковото дело, когнитивните науки, лингвистиката, биологията, химията, физиката, философията и др.

   Завършилите магистърска степен имат възможност да продължат обучението си за получаване на образователната и научна степен „доктор“ и да се реализират като преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти, както и като експерти в частни и публични организации, при което придобиват конкурентно предимство за по-високи позиции на работното място.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол