web accessibility bulgarian flag english flag

Бизнес математика

Професионално направление: Математика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: математик

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

   В специалност „Бизнес математика“ се подготвят специалисти, които са в състояние да прилагат математическия апарат в бизнеса с помощта на най-новите информационни технологии. Изучават се основите на висшата математика, програмирането, информационните и комуникационните технологии. Усвояват се компютърни техники за приложение на статистически и математически методи и модели за анализ, моделиране и прогнозиране на икономически процеси и явления. Освен задължителни фундаментални дисциплини учебният план съдържа избираеми дисциплини, които позволяват съобразно със своите интереси студентът да задълбочи познанията си в областта на компютърната математика, техническата математика, икономическата математика (финансова, застрахователна, инвестиционна, борсова), инженерната математика (с приложения в химията, физиката, биологията), приложната статистика (в бизнеса, архитектурата, астрономията и др.). Учебният план съдържа и специализирани факултативни курсове в областта на информатиката, икономиката, правото, психологията, философията, езиковото обучение и други. Специалистите по бизнес математика имат теоретични знания и практически умения при решаването на реални проблеми в света на бизнеса, например оценяване на системи за финансови инвестиции, застрахователни програми и бизнес планове, анализ и прогнозиране на стокови и фондови борси, оптимизация на разходи и управление на кредити. В процеса на обучение те придобиват и допълнителни умения и знания като самостоятелно търсене на необходима информация в литературни източници и в интернет, мултимедийно презентиране на различни проекти, доклади и съобщения, достатъчно добро владеене на английски език в областта на изучаваната специалност.

  Дипломираните студенти от специалност „Бизнес математика“ са подготвени да прогнозират, моделират и управляват бизнес процеси и явления, да оценяват построените модели и да ги прилагат в банки, застрахователни дружества, в икономиката и търговията, както и в научноизследователски групи.

  Завършилите ма­ги­стър­ска сте­пен имат въ­змож­ност да продължат обучението си за получаване на образователната и научна степен „доктор“ и да се реализират ка­то пре­по­да­ва­те­ли и на­уч­ни ра­бот­ни­ци във висши училища и научни институти, както и като експерти в частни и публични организации, при което придобиват конкурентно предимство за по-високи позиции на работното място.

Последна промяна на 19 Януари 2017