уеб достъпен сайт български език английски език

Бизнес математика

Професионално направление: Математика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: математик

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

   В специалността „Бизнес математика“ се подготвят специалисти, които са в състояние да прилагат математическия апарат в бизнеса с помощта на най-новите информационни технологии. Изучават се основите на висшата математика, програмирането, информационните и комуникационните технологии. Усвояват се компютърни техники за приложение на статистически и математически методи и модели за анализ, моделиране и прогнозиране на икономически процеси и явления. Освен задължителни фундаментални дисциплини учебният план съдържа избираеми дисциплини, които позволяват съобразно със своите интереси студентът да задълбочи познанията си в областта на компютърната математика, техническата математика, икономическата математика (финансова, застрахователна, инвестиционна, борсова), инженерната математика (с приложения в химията, физиката, биологията), приложната статистика (в бизнеса, архитектурата, астрономията и др.). Учебният план съдържа и специализирани факултативни курсове в областта на информатиката, икономиката, правото, психологията, философията, езиковото обучение и други. Специалистите по бизнес математика имат теоретични знания и практически умения при решаването на реални проблеми в света на бизнеса, например оценяване на системи за финансови инвестиции, застрахователни програми и бизнес планове, анализ и прогнозиране на стокови и фондови борси, оптимизация на разходи и управление на кредити. В процеса на обучение те придобиват и допълнителни умения и знания, като самостоятелно търсене на необходима информация в литературни източници и в интернет, мултимедийно презентиране на различни проекти, доклади и съобщения, достатъчно добро владеене на английски език в областта на изучаваната специалност.

   Дипломираните студенти от специалността „Бизнес математика“ са подготвени да прогнозират, моделират и управляват бизнес процеси и явления, да оценяват построените модели и да ги прилагат в банки, застрахователни дружества, в икономиката и търговията, както и в научноизследователски групи.

   Завършилите магистърска степен имат възможност да продължат обучението си за получаване на образователната и научна степен „доктор“ и да се реализират като преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти, както и като експерти в частни и публични организации, при което придобиват конкурентно предимство за по-високи позиции на работното място.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол