уеб достъпен сайт български език английски език

Математика, информатика и информационни технологии

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по математика, информатика и информационни технологии

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

вж. Приложение № 3 за филиала в гр. Смолян

 

   В учебния план на специалността „Математика, информатика и информационни технологии“ са застъпени основни дисциплини в областта на математиката, информатиката и информационните технологии, които заедно с необходимите за учителя психолого-педагогически и методически дисциплини дават висока професионална подготовка за реализация на завършилите студенти. В обучението са предвидени и избираеми дисциплини, което дава възможност на студентите да се подготвят по-задълбочено в избраната от тях област посредством специализирани курсове в областта на математиката, информатиката, информационните и комуникационните технологии, икономиката, бизнеса, правото, психологията, философията, езиковото обучение и др.

  Дипломираните студенти могат да се реализират не само като учители, възпитатели и ръководители в инспекторати и структури за управление на образованието. Тяхната фундаментална подготовка по математика, информатика и информационни технологии им дава възможност да работят навсякъде, където се използват придобитите от тях знания – софтуерни фирми, банки, застрахователни дружества, мултинационални компании и др.

  Завършилите магистърска степен имат възможност да продължат обучението си за получаване на образователната и научна степен „доктор“ и да се реализират като преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти, както и като експерти в частни и публични организации, при което придобиват конкурентно предимство за по-високи позиции на работното място.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол