web accessibility bulgarian flag english flag

Математика, информатика и информационни технологии

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по математика, информатика и информационни технологии

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

вж. Приложение № 3 за филиала в гр. Смолян

 

     В учеб­ния план на специалност „Математика, информатика и информационни технологии“ са за­стъ­пе­ни ос­нов­ни дис­ци­пли­ни в област­та на ма­те­ма­ти­ка­та, ин­фор­ма­ти­ка­та и ин­фор­ма­цион­ни­те тех­но­ло­гии, ко­и­то за­ед­но с необхо­ди­ми­те за учи­те­ля психо­ло­го-пе­да­го­ги­че­ски и ме­то­ди­че­ски дис­ци­пли­ни да­ват ви­со­ка про­фе­си­онал­на под­го­тов­ка за ре­а­ли­за­ция на за­вър­ши­ли­те сту­ден­ти. В об­у­че­ние­то са пре­дви­де­ни и из­би­ра­е­ми дис­ци­пли­ни, ко­ето да­ва въ­змож­ност на сту­ден­ти­те да се под­го­твят по-за­дъл­бо­че­но в из­бра­на­та от тях област, посредством спе­циа­ли­зи­ра­ни кур­со­ве в област­та на ма­те­ма­ти­ка­та, ин­фор­ма­ти­ка­та, информационните и комуникационните технологии, ико­но­ми­ка­та, биз­не­са, пра­во­то, психо­ло­гия­та, фи­ло­со­фия­та, ези­ко­во­то об­уче­ние и др.

     Дипломираните сту­ден­ти мо­гат да се ре­а­ли­зи­рат не са­мо ка­то учи­те­ли, въз­пи­та­те­ли и ръ­ко­во­ди­те­ли в ин­спек­то­ра­ти и струк­ту­ри за упра­вле­ние на об­ра­зо­ва­ние­то. Тях­на­та фун­да­мен­тал­на под­го­тов­ка по ма­те­ма­ти­ка, ин­фор­ма­ти­ка и ин­фор­ма­цион­ни тех­но­ло­гии им да­ва въ­змож­ност да ра­бо­тят нав­ся­къ­де, къ­де­то се из­пол­зват при­до­би­ти­те от тях зна­ния – соф­ту­ерни фир­ми, бан­ки, за­стра­хо­ва­тел­ни дру­же­ства, мултинационални компании и др.

     Завършилите ма­ги­стър­ска сте­пен имат въ­змож­ност да продължат обучението си за получаване на образователната и научна степен „доктор“ и да се реализират ка­то пре­по­да­ва­те­ли и на­уч­ни ра­бот­ни­ци във висши училища и научни институти, както и като експерти в частни и публични организации, при което придобиват конкурентно предимство за по-високи позиции на работното място.

Последна промяна на 22 Февруари 2018