уеб достъпен сайт български език английски език

Софтуерно инженерство

Професионално направление: Информатика и компютърни науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: информатик

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна, задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

    Специалността „Софтуерно инженерство“ отговаря на тенденциите на развитие и нуждите на софтуерния бизнес и подпомага по-бързата адаптация и реализация на завършващите специалисти на пазара на труда. Програмата осигурява задълбочена подготовка по информатика, информационни технологии и софтуерен инженеринг. Акцентира се върху всички процеси и етапи на софтуерното производство, и по-специално анализ, проектиране, разработване, внедряване и осигуряване на качество на софтуера. Изучават се още съвременни езици и среди за програмиране, алгоритми и структури от данни, компютърни мрежи, бази от данни, разпределени приложения, уеббазирани системи, мобилни приложения, изкуствен интелект, управление на проекти и др. Студентите получават базови математически знания за програмисти от областта на приложната математика и теоретичната информатика. Задължителните фундаментални дисциплини в учебния план осигуряват необходимата широкопрофилна подготовка по информатика и софтуерни технологии. С избираемите дисциплини студентите се подготвят по-задълбочено в избрана от тях област на най-съвременните софтуерни технологии, а с факултативните дисциплини могат да изучават специализирани курсове в областта на математиката, икономиката, бизнеса, правото, психологията, езиковото обучение и други. Практиката по специалността и преддипломният стаж се провеждат в сътрудничество с авторитетните работодателски организации Българска асоциация на софтуерните компании, „Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив“ и водещи фирми в Пловдив и страната. Те подпомагат необходимата подготовка на студентите за реализация на трудовия пазар.

    Завършилите специалността притежават задълбочени познания по информационни процеси, модели и системи; могат да моделират, проектират и създават софтуерни приложения; да планират, управляват и анализират процесите и дейностите по осигуряване на качеството на софтуера; да извършват бизнес анализ на заданието, идентифициране на изискванията и изготвяне на спецификация на изискванията към информационна система; да прилагат специфични компетентности за управление на проект за разработка на софтуер; да внедряват и използват програмни продукти и информационни системи в различни области на човешката дейност.

   Бакалаврите по софтуерно инженерство се реализират като специалисти в компютърни и софтуерни фирми, научни организации, където проектират, създават, оценяват и внедряват различните софтуерни системи. Завършилите специалността могат да работят като програмисти, тестери и тест автоматизатори, QA мениджъри, технически документатори, мениджъри на проекти, ИТ специалисти в малки, средни и големи предприятия в промишлеността и търговията.

   Завършилите магистърска степен имат възможност да продължат обучението си за получаване на образователната и научна степен „доктор“ и да се реализират като преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти, като експерти в частни и публични организации, при което придобиват конкурентно предимство за по-високи позиции на работното място.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол