уеб достъпен сайт български език английски език

Факултет по математика и информатика

    Във Факултета по математика и информатика (ФМИ) се осъществява прием по следните специалности за придобиване на образователно-квалифика­ционната степен „бакалавър“:

 • Математика;
 • Приложна математика;
 • Бизнес математика;
 • Информатика;
 • Бизнес информационни технологии;
 • Софтуерни технологии и дизайн;
 • Софтуерно инженерство;
 • Математика, информатика и информационни технологии;
 • Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт.

   Учебният план и учебните програми на включените учебни дисциплини за всяка специалност могат да се видят на факултетния сайт fmi.uni-plovdiv.bg (или fmi-plovdiv.org). През учебната 2013/2014 г. учебните планове и програми бяха изцяло актуализирани в изпълнение на проект на Европейския социален фонд. Актуализацията беше извършена със съдействието на партньорите на ФМИ от Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и „Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив“, след което периодично се извършват актуализации. В учебните програми на дисциплините са заложени за изучаване най-съвременните знания и практически умения в областта на информатиката, софтуерните технологии, математиката и педагогиката на обучението по математика, информатика и информационни технологии. През 2017 г. бяха извършени и актуализации на бакалавърските специалности в направление 1.3. Педагогика на обучението по…, като учебните планове са съобразени с изискванията на новия Закон за предучилищно и училищно образование, както и с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, влязла в сила от учебната 2017/2018 година. При тази актуализация на мястото на специалността „Математика и информатика“ се създаде новата бакалавърска специалност „Математика, информатика и информационни технологии“. Подробна информация за специалностите във ФМИ е представена на уебсайта на факултета.

   За студентите от факултета са осигурени свободен достъп до интернет, ползване на факултетния сървър за публикуване на собствена уебстраница и създаване на личен имейл адрес, редица услуги в облака, подпомагащи учебния процес.

   Студентите от ФМИ, изучаващи специалности по направление 4.6. Информатика и компютърни науки, провеждат практическо обучение в реална производствена и бизнес среда чрез дисциплините „Практика по специалността“ и „Преддипломен стаж“, включени в учебния план. Така те, освен да развиват традиционната си академична дейност, имат възможност да участват в разработката на проекти съвместно с фирмени ментори, които са изявени специалисти в областта на компютърните науки, информационните и комуникационните технологии.

   По време на следването си студентите имат възможност да запишат и втора специалност в същия или в друг факултет на университета в зависимост от личните си интереси. Освен това студентите от университетските специалности във факултета имат възможност паралелно да се включат в курс за придобиване на допълнителната квалификация „учител по математика, информатика и информационни технологии“.

   След получаване на бакалавърската степен студентите могат да продължат обучението си в образователно-квалификационната степен „магистър“ по обявени магистърски програми във факултета, както и в други факултети на университета или в друго висше училище.

   Завършилите магистърска степен имат право да участват и в конкурсни изпити за докторантури. Спечелилите такъв конкурс продължават обучението си за получаване на образователната и научна степен „доктор“. Такова обучение се осъществява във ФМИ по много направления в областта на математиката, информатиката, информационните технологии и методиката на обучение.

   Приемът във ФМИ е въз основа на класиране по състезателен бал, както е описано в Приложение № 1. При формирането на състезателния бал могат да участват оценки от състезания (ОС), които се признават от ФМИ, както следва:

 • от националния кръг на олимпиадите по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика, формирана по следния начин: над 70% от точките на дванадесетия – 6,00; над 66% от точките на дванадесетия – 5,90; над 62% от точките на дванадесетия – 5,80; над 58% от точките на дванадесетия – 5,70; над 54% от точките на дванадесетия – 5,60; над 50% от точките на дванадесетия – 5,50;
 • от национални и регионални състезания на зрелостници (организирани съвместно с ФМИ) по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика, формирана по следния начин: I награда – 6,00; II награда – 5,80; III награда – 5,60.

Математика

Приложна математика

Бизнес математика

Информатика

Бизнес информационни технологии

Софтуерни технологии и дизайн

Софтуерно инженерство

Математика, информатика и информационни технологии

Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт

Последна промяна на 25 Януари 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол