web accessibility bulgarian flag english flag

Факултет по математика и информатика

     Във Факултета по математика и информатика (ФМИ) се осъществява при­ем по следните спе­циал­но­сти­ за придобиване на образователно-квалифика­ционната степен „бакалавър“:

 • „Ма­те­ма­ти­ка“;
 • „При­лож­на ма­те­ма­ти­ка“;
 • „Бизнес математика“;
 • „Ин­фор­ма­ти­ка“;
 • „Биз­нес ин­фор­ма­цион­ни тех­но­ло­гии“;
 • „Софтуерни технологии и дизайн“;
 • „Софтуерно инженерство“;
 • „Математика, информатика и информационни технологии“;
 • „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“.

    

Учеб­ният план и учеб­ни­те про­гра­ми на вклю­че­ни­те учеб­ни дис­ци­пли­ни за вся­ка спе­циал­ност мо­гат да се ви­дят на фа­ку­лтет­ния сайт fmi.uni-plov­div.bg (или fmi-plovdiv.org). През учебната 2013/2014 г. учебните планове и програми бяха изцяло актуализирани в изпълнение на проект на Европейския социален фонд. Актуализацията беше извършена със съдействието на партньорите на ФМИ от Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив, след което периодично се извършват актуализации. В учебните програми на дисциплините са заложени за изучаване най-съвременните знания и практически умения в областта на информатиката, софтуерните технологии, математиката, и педагогиката на обучение по математика, информатика и информационни технологии. През 2017 г. бяха извършени и актуализации на бакалавърските специалности в направление 1.3. Педагогика на обучението по…, като учебните планове са съобразени с изискванията на новия Закон за предучилищно и училищно образование, както и с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, влизаща в сила от учебната 2017/2018 година. При тази актуализация, на мястото на специалност „Математика и информатика“, се създаде новата бакалавърска специалност „Математика, информатика и информационни технологии“. По­дроб­на ин­фор­ма­ция за спе­циал­но­сти­те във ФМИ е представена на уебсайта на факултета.

      За сту­ден­ти­те от факултета са ос­игу­ре­ни сво­бо­ден до­стъп до ин­тер­нет, пол­зва­не на фа­ку­лтет­ния сър­вър за пу­бли­ку­ва­не на соб­стве­на уеб­стра­ни­ца и съ­зда­ва­не на ли­чен имейл ад­рес, редица услуги в облака, подпомагащи учебния процес.

      Студентите от ФМИ, изучаващи специалности по направление 4.6. Информатика и компютърни науки, провеждат практическо обучение в реална производствена и бизнес среда чрез дисциплините „Практика по специалността“ и „Преддипломен стаж“, включени в учебния план. Така те, освен да развиват традиционната си академична дейност, имат възможност да участват в разработката на проекти съвместно с фирмени ментори, които са изявени специалисти в областта на компютърните науки, информационните и комуникационните технологии.

      По вре­ме на след­ва­не­то си сту­ден­ти­те имат въ­змож­ност да за­пи­шат и вто­ра спе­циал­ност в съ­щия или в друг фа­ку­лтет на уни­вер­си­те­та в за­ви­си­мост от лич­ни­те си ин­те­ре­си. Ос­вен то­ва сту­ден­ти­те от уни­вер­си­тет­ски­те спе­циал­но­сти във фа­ку­лте­та имат въ­змож­ност па­ра­лел­но да се вклю­чат в курс за при­до­би­ва­не на до­пъл­ни­тел­на­та ква­ли­фи­ка­ция „учи­тел по ма­те­ма­ти­ка, ин­фор­ма­ти­ка и ин­фор­ма­цион­ни тех­но­ло­гии“.

      След по­лу­ча­ва­не­ на ба­ка­лавър­ска­та сте­пен сту­ден­ти­те мо­гат да продъл­жат об­уче­ние­то си в об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­цион­на­та сте­пен „ма­ги­стър“ по обя­ве­ни ма­ги­стър­ски про­гра­ми във фа­ку­лте­та, как­то и в дру­ги фа­ку­лте­ти на уни­вер­си­те­та или в дру­го вис­ше учи­ли­ще.

      За­вър­ши­ли­те ма­ги­стър­ска сте­пен имат пра­во да уча­стват и в кон­курс­ни из­пи­ти за док­то­ран­ту­ри. Спе­че­ли­ли­те так­ъв кон­курс продъл­жа­ват об­уче­ние­то си за по­лу­ча­ва­не на об­ра­зо­ва­тел­ната и научна сте­пен „доктор“. Та­ко­ва об­уче­ние се осъ­ще­ствя­ва във ФМИ по мно­го на­пра­вле­ния в област­та на ма­те­ма­ти­ка­та, ин­фор­ма­ти­ка­та, ин­фор­ма­цион­ни­те тех­но­ло­гии, и ме­то­ди­ка­та на об­уче­ние.

      Приемът във ФМИ е въз основа на класиране по състезателен бал, както е описано в Приложение № 1. При формирането на състезателния бал могат да участват оценки от състезания (ОС), които се признават от ФМИ, както следва:

 • от националния кръг на олимпиадите по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика, формирана по следния начин: над 70% от точките на дванадесетия – 6,00; над 66% от точките на дванадесетия – 5,90; над 62% от точките на дванадесетия – 5,80; над 58% от точките на дванадесетия – 5,70; над 54% от точките на дванадесетия – 5,60; над 50% от точките на дванадесетия – 5,50;
 • от национални и регионални състезания на зрелостници (организирани съвместно с ФМИ) по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика, формирана по следния начин: I награда – 6,00; II награда – 5,80; III награда – 5,60.

Математика

Приложна математика

Бизнес математика

Информатика

Бизнес информационни технологии

Софтуерни технологии и дизайн

Софтуерно инженерство

Математика, информатика и информационни технологии

Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт

Последна промяна на 18 Януари 2018