web accessibility bulgarian flag english flag

Бизнес информационни технологии

Професионално направление: Информатика и компютърни науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: информатик

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

      Специалност Бизнес информационни технологии поставя акцент върху ефективното използване и прилагане на информатиката и информационните технологии за подпомагане на бизнес операциите и вземането на решения в софтуерното производство, индустрията и финансите. Специалността осигурява базова широкопрофилна подготовка по информационни технологии в различни области на човешката дейност чрез задължителните фундаментални дисциплини, включени в учебния план. С избираемите дисциплини студентите се подготвят по-задълбочено в избрана от тях област на информатиката и информационните технологии, а с факултативните дисциплини могат да изучават специализирани курсове в областта на математиката, икономиката, бизнеса, правото, психологията, езиковото обучение и други. Практиката по специалността и преддипломният стаж се провеждат в сътрудничество с авторитетните работодателски организации БАСКОМ и „Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив”, както и с банкови, финансови и административни институции. Те осигуряват необходимата подготовка на студентите за реализация на трудовия пазар.

      Завършилите специалността притежават задълбочени познания върху основите на информационните процеси, модели и системи, анализа и прилагането на програмни и информационни технологии, проблемите на информационното обслужване, съвременните методи и системи за проектиране, разработване, внедряване и използване на програмни продукти и информационни системи в области като:  финанси и счетоводство, право, банковото дело, застрахователно дело, икономика, маркетинг и др.

     Дипломираните студенти от специалност Бизнес информационни технологии имат възможности за реализация навсякъде, където информационните технологии, информатиката и математиката се използват като инструмент за получаване на практически резултати: на различни позиции в софтуерни компании, включително програмисти, ИТ отдели на средни и големи предприятия, банки, застрахователни дружества, счетоводни компании, в промишлеността, търговията, както и в научно-изследователски групи.

     Завършилите ма­ги­стър­ска сте­пен имат въ­змож­ност да продължат обучението си за получаване на образователната и научна степен „доктор“ и да се реализират ка­то пре­по­да­ва­те­ли и на­уч­ни ра­бот­ни­ци във висши училища и научни институти, като експерти в частни и публични организации, при което придобиват конкурентно предимство за по-високи позиции на работното място.

Последна промяна на 19 Януари 2017